Materiały edukacyjne:
Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Pomoce i projekty edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog

Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Członkowie honorowi Siedziba Publikacja Rady Kwartalnik Rady Kalendarium Ważne linki Lektura
 
 

Ostatnio - ataki na Żydów:

 • wielkoczwartkowa homilia bpa Andrzeja Jeża,
 • powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku i
 • protesty przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act przekraczające granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską.

Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. 14 V 2019.

W ostatnich tygodniach wzmagają się w Polsce napięcia, które budzą nasz głęboki niepokój. W życiu publicznym - i to nie na jego marginesie - pojawiły się wypowiedzi atakujące Żydów. Do najbardziej bulwersujących należy kazanie bpa Andrzeja Jeża, który cytował oskarżenia sprzed 100 lat, sugerując, że Żydzi mają plan zwalczania Kościoła i że to może tłumaczyć kłopoty, które ma obecnie Kościół. Ponieważ te oskarżenia zostały wypowiedziane w obecności wielu księży, można się obawiać, że są one świadectwem przyzwolenia na antysemickie postawy znane z czasów przedwojennych. Budzi to zrozumiałe obawy Żydów a także wszystkich tych, którzy nie godzą się na to, żeby życie społeczne budować na nienawiści.

Wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem w Polsce i na świecie, jest powrót do ludowego zwyczaju chłostania podobizny Judasza w Pruchniku. Niezależnie od faktu, że zachęcanie dzieci do walenia kijami w postaćludzką jest wątpliwe wychowawczo, problem polega na tym, że podobizna ta była ucharakteryzowana na stereotypowego Żyda, a zatem faktycznie chodziło o zachęcanie do bicia Żydów. Miało ono charakter symboliczny, ale nie można uniknąć pytania, czy nie jest to kształtowanie mentalności, która ułatwi agresję realną.

Istnieje pewien realny problem, który bywa wykorzystywany jak pretekst. Mianowicie część z obecnych napięć wynika z protestów przeciwko amerykańskiej ustawie 447, JUST Act, nakazującej rządowi USA zrobienie raportu o własności utraconej przez Żydów w Europie z powodu wojennej Zagłady. Budzi to wielkie emocje w Polsce. Problem restytucji jest znacznie szerszy, dotyczy nie tylko Żydów: śmierć milionów obywateli w czasie wojny i transfery kolejnych milionów ludzi po wojnie stworzyły gigantyczne trudności prawne, których władze Polski nie podjęły w sposób należyty ani od razu po wojnie, ani po 1989 roku. Rozumiemy obawy Polaków mieszkających w domach, które należały kiedyś do innych właścicieli, bo wyobrażają sobie ich utratę w wyniku restytucji. Wiadomo poza tym, że ma miejsce wiele oszukańczych prób przejęcia nieruchomości przez rzekomych pełnomocników rzekomych żydowskich spadkobierców. Szczególne kontrowersje budzi zagadnienie mienia bezspadkowego. Uważamy też, że pełne rekompensaty byłyby zbytnim obciążeniem dla Polski. Jednakże uważamy zarazem, że nieuwzględnianie faktu utraty własności z powodu wymordowania całych rodzin w ramach wojennej Zagłady jest sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości. Upłynęło już wiele dziesięcioleci i wydaje się, że nie ma idealnego rozwiązania. Niemniej jednak jakieś rozwiązanie powinno zostać wypracowane przez wszystkie zainteresowane strony. Wyobrażalne są rozstrzygnięcia kompromisowe, np. rekompensata symboliczna. Wymaga to dobrej woli obu stron. Nasze przygnębienie budzi fakt, że obecne reakcje w Polsce przekraczają granicę między protestowaniem we własnym interesie a całościową postawą antyżydowską. Uważamy, że jest to nie do przyjęcia i przywodzi na myśl najmniej chwalebne okresy relacji polsko-żydowskich.

Jako polscy chrześcijanie i Żydzi wierzymy we wspólnotę, która wynika i ze wspólnych korzeni biblijnych i ze wspólnego życia w naszym kraju. Zwracamy się z apelem do polityków, duchownych, dziennikarzy i innych osób, które kształtują opinię publiczną, o przeciwstawianie się zachowaniom, które zatruwają atmosferę, promują postawy nienawistne, obwiniają Żydów o wszelkie zło. Jeśli napięcia i złe emocje będą rosnąć nadal, grozi to nam wszystkim nieobliczalnymi konsekwencjami.
PDFStatement of the Polish Council of Christians and Jews
May 14, 2019

In recent weeks, tensions have intensified in Poland that give rise to our deep concern. In public life -- and not only on its margins -- statements attacking Jews keep appearing. Among the most shocking was the sermon of Bishop Andrzej Jeż, who quoted the accusations from 100 years ago, suggesting that the Jews planned to fight the Church and that this may explain current Church problems. (...)

An event that has been widely reported in Poland as well as worldwide is the return, in Pruchnik, to the folk custom of flogging the likeness of Judas. Regardless of the fact that encouraging children to hit a human shape with sticks is a highly dubious educational method, the problem is that the image was presented as a stereotypical Jew, (...)

There exists a real problem that is being used as an excuse. Namely, the current tensions that arise from the protests against the American Act 447, the JUST Act, (...)
PDF

21 V 2019. Alon Goshen-Gottstein : Jews, Christians and Anti-Semitism - Querying Polish Reality

23 V 2019. Stanisław Krajewski : Between hope and despondency in Poland. "Alon Goshen-Gottestein asked some hard questions about Jews and Poland; here are my answers"

 
 
 

Sprawa wielkoczwartkowej homilii bpa Andrzeja Jeża

"Sam jednak posłużył się Ksiądz Biskup tym samym narzędziem - antysemickim tekstem bazującym w całości na karykaturze i stereotypie Żyda-wroga Kościoła. Ten fakt głęboko nas bulwersuje - również dlatego, iż słowa te zostały skierowane do szerokiego grona księży,.." /z listu krakowskiego klubu "Przymierze"/

11 V 2019. List Klubu "Przymierze" do bpa Andrzeja Jeża w sprawie wielkoczwartkowej homilii:

"W pierwszych dniach maja wysłaliśmy do biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża list, stanowiący reakcję na jego wielkoczwartkową homilię. Chodziło o wykorzystanie cytatu z antysemickiego artykułu opublikowanego w przedwojennej prasie. W piątek 10 maja biskup wydał oświadczenie w tej sprawie, co traktujemy jako odpowiedź również na naszą korespondencję. Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy treść listu Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". "


 • Wielkoczwartkowa homilia bpa Andrzeja Jeża:
 • Oświadczenie biskupa Andrzeja Jeża:
   "...Ponieważ główne zarzuty w związku z wykorzystaniem tego tekstu bazują na tym, iż jest on "fałszywką" oraz na tezie, że katolicka prasa z okresu międzywojennego to ostatnie źródło, które można uznać za wiarygodne jeśli chodzi o opisywanie spraw Żydów i judaizmu, dlatego też zwróciłem się z prośbą o podjęcie kwerendy historycznej w tej materii. Bardzo istotne będzie dotarcie do wiarygodnych opracowań historycznych na ten temat i zapoznanie się z opiniami konkretnych historyków, którzy w sposób jak najbardziej rzetelny podejmują te zagadnienia..."
 • Pierwszy pisał o tym "Tygodnik Powszechny":

 • DEON:

 • Lektura uzupełniająca:
 •  


  Trwające:

  Okres paschalny: tempus paschale u katolików i protestantów (21 V - 9 VI 2019.) oraz prawosławnych ( 28 V - 16 VI 2019) i liczenie omeru sfirat ha-omer u Żydów (wieczór 20 IV - wieczór 8 VI 2019.).

  Światło negatywu / Obrazy z Archiwum Ringelbluma i archiwum Jerzego Lewczyńskiego / na nowo odczytane
  Wystawa czasowa w Żydowskim Instytucie Historycznym od 26 kwietnia do 25 sierpnia 2019 r.
  "Fotografie z Archiwum Ringelbluma zostają na wystawie pokazane w relacji z archiwum Jerzego Lewczyńskiego, szklanymi negatywami znalezionymi w latach 60. na poddaszu domu w Sanoku - wizerunkami rodziny żydowskiej z początków XX wieku wykonanymi przez aptekarza Henryka Eisenbacha."
  Istnieje granica niwelująca różnicę między negatywem a pozytywem. Fotografia będąca przekazem spraw minionych posiada cechy dokumentu bezpośrednio uczestniczącego w wydarzeniach. W procesie szukania prawd absolutnych negatyw staje się pierwszym i wiarygodnym świadkiem. (Jerzy Lewczyński)
  Żydowskie Muzeum Galicja: Cykl dyskusji: (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich
  Poniedziałki, V 2019. ICC - Kraków. Hebrajski biblijny - dla początkujących. Grupa czasowników o rdzeniach typu AJIN WAW (Kum) oraz AJIN JUD (Sim), ćwiczenie zdań z czasownikami z grupy LAMED HE, tłumaczenie zdań z Bereszit 27 cd.
  Żydowski Instytut Historyczny - Program Oneg Szabat.

  Wieloletni plan działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Getta Warszawy, czyli. tzw. Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą.
  Muzeum POLIN - wystawa stała.
  1000 lat historii Żydów polskich


  Propozycje:

  Nabór na pobyty badawcze GEOP 2020.
  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłaszają nabór na 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora, które rozpoczną się w styczniu 2020 r.

  Program jest finansowany w ramach Global Education Outreach Program, dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.
  Program ma na celu wsparcie badań realizowanych w zakresie historii i kultury Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych. Jego celem jest stymulowanie rozwoju i powiększania się grupy naukowców wyspecjalizowanych w tych obszarach. Preferowane będą projekty wymagające badań w zbiorach i kolekcjach przechowywanych w Warszawie

  Grzech antysemityzmu

  • Zbigniew Nosowski: "O milimetr od antysemityzmu. Rozmowa z Adamem Michnikiem." /"Więź" 7/2011./
  • Sprawa aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu.

  Relacje i dialog chrześcijańsko żydowski i szerzej: religijny i międzyreligijny, w Polsce i na świecie

  Monitorujemy:

  Benedykt XVI - "Wiara i powołanie bez żalu" /"Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania", [Biblia Tysiąclecia (Rz 11,29)]/ (Gnade und Berufung ohne Reue) - rozprawa na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. /Communio/


  • Dyskusja (Dialogika):
  • 26 XI 2018. Burza i dyskusja teologów po słowach Benedykta XVI o Żydach. Papież-senior odpiera zarzuty. /DEON/

  Inicjatywy dialogu w Polsce i na świecie:

   W tym:
  • Mędzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ), Debora Weissman - intorduction video

  • Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie Rabbi Dr. Alon Goshen-Gottstein

   In this interview he shares his thoughts and experiences, and advice for those taking their first steps into understanding others and their differing traditions and beliefs.
   Więcej:

  • 18 III 2019. Leaders' Statements "Members of the Elijah Board of World Religious Leaders and the Elijah Academy have addressed a selection of controversial issues of global concern and with significance across faiths."


  Księgarnia


 • Siedem książek Więzi - ważnych do zrozumienia relacji polsko-żydowskich
  Relacje chrześcijańsko- i polsko-żydowskie, wciąż obecny w Polsce antysemityzm, wartość dialogu między katolikami i Żydami - przypominamy najważniejsze książki na ten temat, które ukazały się w Wydawnictwie Więź.


 • Żydzi w Polsce odrodzonej


 • Pełna edycja Archiwum Ringelbluma została wzbogacona o dwa, niezwykle cenne, tomy: pisma Emanuela Ringelbluma z getta i bunkra "Krysia".


 • Nagrody Clio, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego: II miejsce w kategorii "Edycje" uzyskała książka: "Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31, Pisma Pereca Opoczyńskiego" w opracowaniu Moniki Polit z IH UW.


 • Cast out of the covenant.

  Więcej:


 •    

  Wydarzenia:

  • najważniejsze - 2017.
  • najważniejsze - 2018.
  • najważniejsze - 2019.

  Zapowiedzi:

  Wydarzenia bieżące:


  30 V 2019. Spotkanie poświęcone najnowszej książce wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny "Dziennik 1939. Megila życia" Chaima Arona Kapłana w tłumaczeniu i opracowaniu Blanki Góreckiej. Rozmowę redaktorki "Dziennika" z Piotrem Pazińskim poprowadzi Marta Janczewska. ŻIH, 18:00


  23 V 2019. Odpowiedź Stanisława Krajewskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na pytania rabina Alona Goshen-Gottsteina z Jerozolimy : Between hope and despondency in Poland  21 V 2019. Na blogu rabin Alon Goshen-Gottstein założyciel i dyrektor Elijah Interfaith Institute zamieścił ostatnie Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz swoje pytania do współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Stanisława Krajewskiego.
  Alon Goshen-Gottstein: Jews, Christians and Anti-Semitism - Querying Polish Reality /The Times of Israel Blog/

  "My journey to Polish reality has been facilitated by one of Poland's important Jewish voices, Prof. Stanislaw Krajewski. It was he who invited me to Warsaw in the first instance; it was thanks to him that I was honored in Poland. And it is he, as co-chair of the Polish Council of Christians and Jews, who co-drafted the statement above. I have shared my concerns with him. Now, I have shared them with my readers. I invite him to respond to these burdensome questions in his own voice. His blog post in response to this invitation will be featured soon. Stay tuned."

  20 V 2019. Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce. Międzynarodowa konferencja naukowa, 1-2 grudnia 2019 r.

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Formularz

  20 V 2019. "Polish PM: Restitution to Jews akin to posthumous Nazi victory" - Jerusalem Post

  "Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki vowed that as long as his Law and Justice party is in power Poland will not discuss the issue of Jewish assets."
  "Poland refuses to provide restitution for Jewish property taken during World War II when the country was under Nazi control, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said over the weekend, explaining that such a move was akin to making Hitler victorious."

  19 V 2019. "Moja dzika koza" – spotkanie wokół antologii poetek jidysz. ŻIH, 16:00.

  Antologia żydowskiej poezji kobiecej - efekt ponad dziesięciu lat pracy trzech badaczek i tłumaczek literatury jidysz: Joanny Lisek, Belli Szwarcman-Czarnoty i Karoliny Szymaniak. Książka zawiera 270 tekstów powstałych od XVI do XXI w., pióra 50 autorek, składa się z 17 działów ułożonych tematycznie, przełożonych przez kilkanaścioro tłumaczek i tłumaczy. Jest to pierwsza w Polsce tak przekrojowa antologia jidyszowej poezji

  19 V 2019. "Poland's Militant Nationalists Are Targeting Holocaust Scholars, With Help From an Israeli Historian" - prof. Jan Grabowski /Haaretz/

  Prof. Jan Grabowski: "Daniel Blatman is a professor of history at the Hebrew University of Jerusalem and a frequent contributor to Haaretz. Late last year he accepted an offer from the Polish authorities to be the chief historian of the museum of the Warsaw Ghetto, currently in the its early planning stages, in Warsaw."
  "The new institution and its chief historian have already generated numerous controversies, not least for its framing as a museum of "Polish-Jewish love" by Poland’s minister of culture." /Haaretz 19 V 2019./

  15 V 2019. Poruszająca historia życia Jakuba Hersz-Grinera - ks. inf. Grzegorza Pawłowskiego /lublin.gosc.pl/

  Ksiądz Pawłowski należy do pokolenia ocalonych z Zagłady. Podobnie Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Obaj spotkali się pierwszy raz właśnie podczas promocji książki "Ocaleni z Zagłady". W spotkaniu w Państwowym Muzeum na Majdanku promującym książkę "Ocaleni z Zagłady" ks. Grzegorza Pawłowskiego uczestniczyli m.in. Marian Turski i bp Mieczysław Cisło.

  13-17 V 2019. Rzym. Obrady Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. (24th International Catholic Jewish-Liaison Committee Meeting - ICL) "People, Ideas and Boundaries on the Move". /press.vatican.va/

  Franciszek do uczestników obrad:
  ICL - A Memorandum of Understanding, 23 XII 1970.

  17 V 2019. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (ŻIH) zaprasza do udziału w Akademii Letniej II stopnia, która odbędzie się w dniach 20-22 lipca 2019 r.

  Aby wziąć udział w Akademii, należy wypełnić i przesłać w terminie do 17 czerwca 2019 r. internetowy formularz zgłoszeniowy:

  16 V 2019. Czym jest modlitwa? - spotkanie i dyskusja z cyklu Żydowskie ABC /Muzeum POLIN/

  Co to znaczy modlić się po żydowsku? Czy wszyscy Żydzi modlą się tak samo? Zapraszamy na spotkanie wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej. 18:00.
  Więcej:
  Konstanty Gebert: "Wdzięczność. O żydowskiej modlitwie"

  13 V 2019. Odwołanie "ważnego i bezprecedensowego politycznego osiągnięcia". Zamieszanie wokół delegacji z Izraela. /Salon24/
  Dementi MSZ:
  Salon24: Izraelska delegacja jednak przyjechała do Polski? "Rozmowy bez udziału rządu"

  Wiecej:
  Poland cancels Israeli visit over WWII property restitution row. /Israel national news/
  Times of Israel: Poland cancels Israeli officials' trip over Holocaust property restitution row.

  12 V 2019. Wobec "niespotykanego w dziejach mordu". Warszawa, ŻIH, 16:00. Spotkanie z Adamem Puławskim, autorem książki. Poprowadzi prof. Andrzej Żbikowski.


  12 V 2019. Już (od 8 maja) działa nowa strona internetowa Międzynarodowego Forum Abrahamicznego (IAF). IAF (Zarząd i misja) działa pod auspicjami Mędzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydow (ICCJ). Forum weźmie udział w zbliżającej się dorocznej konferencji ICCJ.


  11 V 2019. Warszawa, marsz narodowców: Stop 447. "Ciążą nad nami bezprawne i niesprawiedliwe roszczenia"

  "Boję się erupcji antysemickiego hejtu na warszawskiej ulicy" - Agnieszka Magdziak-Miszewska "Wieź".
  "Organizatorzy warszawskiego marszu, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ONR, Konfederacja i Agro Unia, twierdzą, że w konsekwencji tej ustawy państwo polskie będzie zmuszone wypłacić "różnym organizacjom żydowskim" niemal 300 miliardów dol. za mienie bezspadkowe należące do zamordowanych w Holokauście obywateli polskich narodowości żydowskiej. Prościej: Żydzi zagarną polski majątek i albo zbankrutujemy, albo staniemy się tanią siłą roboczą dla żydowskich pracodawców. Spełni się najczarniejszy scenariusz od dawna przewidywany przez polskich antysemitów."
  Wiecej:
  11 V 2019. Reuters: Polish far-right supporters protest against restitution of Jewish property
  "Hundreds of far-right supporters marched in Warsaw on Saturday to protest against a U.S. law on the restitution of Jewish property seized during or after World War Two, an issue increasingly featuring in campaigns for upcoming Polish elections."


  11 V 2019. List Klubu "Przymierze" do bpa Andrzeja Jeża w sprawie wielkoczwartkowej homilii:
  "W pierwszych dniach maja wysłaliśmy do biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża list, stanowiący reakcję na jego wielkoczwartkową homilię. Chodziło o wykorzystanie cytatu z antysemickiego artykułu opublikowanego w przedwojennej prasie. W piątek 10 maja biskup wydał oświadczenie w tej sprawie, co traktujemy jako odpowiedź również na naszą korespondencję. Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy treść listu Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". "

 • Oświadczenie biskupa Andrzeja Jeża:
  "...Ponieważ główne zarzuty w związku z wykorzystaniem tego tekstu bazują na tym, iż jest on "fałszywką" oraz na tezie, że katolicka prasa z okresu międzywojennego to ostatnie źródło, które można uznać za wiarygodne jeśli chodzi o opisywanie spraw Żydów i judaizmu, dlatego też zwróciłem się z prośbą o podjęcie kwerendy historycznej w tej materii. Bardzo istotne będzie dotarcie do wiarygodnych opracowań historycznych na ten temat i zapoznanie się z opiniami konkretnych historyków, którzy w sposób jak najbardziej rzetelny podejmują te zagadnienia..."
 • Pierwszy pisał o tym Tygodnik Powszechny: Lektura uzupełniająca:
 • Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu.
 • Deklaracja soborowa Nostra aetate

  9 V 2019. Różnorodność - szansa czy porażka? Szkoły żydowskie w II RP. Muzeum POLIN, 18:00.

  Jaka była wizja "żydowskiej szkoły narodowej" po 1918 roku? Czy szkoła ma przygotować do życia w Polsce, w Palestynie czy może do bycia "obywatelami świata"? Wykład o różnorodności systemu edukacji żydowskich dzieci w międzywojennej Polsce wygłosi kulturoznawczyni i tłumaczka, Anna Szyba.

  8 V 2019. Dzień Niepodległości Izraela. Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" zaprasza na Wieczór Żydowski z tej okazji.

  16 maja, 18:00, sala widowiskowa Domu Narodowego. Bilety w cenie 20 zł dostępne w kasie COK na parterze Domu Narodowego lub bezpośrednio przed wydarzeniem. W programie: drama pt. "Odrodzenie" oraz prezentacja tańców żydowskich i izraelskich w wykonaniu zespołu "Klezmer", pieśni żydowskie w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Artystycznej im. Pawła Kalety w Czeskim Cieszynie pod kierownictwem Leszka Kalety.

  7 V 2019. Co roku, 4 dnia miesiąca ijar, w Izraelu obchodzi się Jom ha-Zikkaron - Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu.
  3 V 2019. "Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko." Otwarcie wystawy w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku (do 3 I 2020).

  Upamiętniając ofiary Auschwitz powinniśmy także odczuwać moralny dyskomfort. Antysemickie, nienawistne i ksenofobiczne ideologie, które w przeszłości doprowadziły ludzkość do katastrofy, jaką był Auschwitz, nadal wydają się obecne w naszym życiu. Nadal zatruwają ludzkie umysły i wpływają na nasze obecne postawy. To dlatego edukacja o Holokauście nie powinna ograniczać się do lekcji historii. Powinna być ona częścią programów nauczania w ramach zajęć politologii, edukacji obywatelskiej, etyki, nauk o mediach i religii. Ta wystawa jest jednym z narzędzi, którymi możemy się posługiwać - powiedział dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz.

  3 V 2019. The Holocaust's Evasive History in Both Poland and Israel - Daniel Blatman, Haaretz.

  "For months now there has been an acrid debate over two volumes published by the Center for Holocaust Research at the Polish Academy of Sciences. "Dalej jest noc" ("Night Continues") is the name of the project, a phrase taken from a 1942 poem by Czeslaw Milosz."


  2 V 2019 28. "Marsz Żywych"


  Patriarcha Konstantynopola przeszedł w "Marszu Żywych"
  "Centralnym punktem "Marszu Żywych" będzie upamiętnienie żydowskich ofiar z Grecji. Patriarcha Bartłomiej otworzy nową, grecką sekcję w muzeum Auschwitz." /DEON/ , /KAI/ oraz: /Romea News/
  Wiecej:
 • Conference on Combating Anti-Semitism, Bratysława II 2019.
 • Patriarcha Bartłomiej: Dziś należy się strzec przed początkami neonazizmu, "Więź", 24 I 2019.
 • Holokaust jako tabu, Florian Schmitz / Katarzyna Domagała, III 2018. /Deutsche Welle /
 • Pod koniec wojny Niemcy przewieźli garstkę greckich Żydów przez pół Europy po to tylko, by ich zabić, Grzegorz Motyka, grudzień 2018.
  /wyborcza.pl/alehistoria/
 • The International Holocaust Remembrance Alliance , Greece (Efstathios C. Lianos Liantis)


 • 2 V 2019. Dzień Pamięci o Ofiarach i Bohaterach Holokaustu (Jom Ha-Szoa)
 • "Marsz Żywych" w byłym obozie Auschwitz. /Dzieje.pl/
 • Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day 2019 The War Within the War: the Struggle of the Jews to Survive During the Holocaust /Yad Vashem/
 • USA, Biały Dom: proklamacja "Holocaust Remembrance Week" /Jerusalem Post/
 • "History is not only about the past, but a critical subject for the present and future." /Jerusalem Post/

  30 IV 2019. Mamy nowe wydanie miesięcznika "Memoria"
  [PL] Nr. 19 (04/2019)
  [EN] Nr. 19 (04/2019)

  26 IV 2019. "Protokoły biskupa Jeża" - Zuzanna Radzik, "Tygodnik Powszechny"

  "Biskup tarnowski podczas wielkoczwartkowej homilii cytował antysemicką fałszywkę z lat 30. XX w. Cytat miał dowodzić spisku przeciwko Kościołowi. Żydowskiego."

  Lektura uzupełniająca:
 • Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu.


 • 19 - 25 - ... IV 2019. Sąd nad Judaszem w Pruchniku. Wielkanocny zwyczaj czy festiwal agresji?
  Więcej:
 • WJC: Reacting to reports that on April 19th, an image of Judas Iscariot made to look like a stereotypical Jew had been hanged and burned... (19 IV 2019)
 • Polish crowd beats, burns Judas effigy with hat, sidelocks of ultra-Orthodox Jew /The Times of Israel (22 IV 2019)/
 • Leading Jewish group outraged at beating of Judas effigy in Poland /The Times of Israel (22 IV 2019)/
 • Bp Markowski: Kościół jednoznacznie wyraża dezaprobatę wobec praktyk, które godzą w godność człowieka (komunikat)   (EN)
 • Dawid Warszawski, Bicie Judasza w Pruchniku: ludobójstwo zaczyna się od takich obrzędów, /Wyborcza.pl/
 • Ks. Andrzej Drugała, Palenie Judasza, wieszanie Hamana. O maskowaniu zła, Więź, 23 IV 2019.
 • Wacław Oszajca SJ: Judasz zbrodniarz?, /DEON 26 IV 2019/
  "Jan Żaryn zaprasza Dawida Warszawskiego do naszego katolickiego Kościoła? Kłopot w tym, że nie wiadomo o jaki Kościół Żarynowi chodzi, bo chyba nie o rzymskokatolicki lub greckokatolicki."
 • ks. Piotr Niewiadomski: Spalenie kukły w Pruchniku to szatańska parodia ukrzyżowania, /DEON 26 IV 2019/
  "Nie ma w całym chrześcijaństwie pół grama teologii na obronę tego czynu. To szatańska parodia ukrzyżowania, dowód, że się z Wielkiego Piątku nic nie zrozumiało, a krzyż ma się za plemienny totem."
 • Larry's Letters: Open Letter to Pruchnik that Celebrated Easter by Burning and Beating an Effigy of a Haredi Jew, JewishPress
 • Była ambasador o "sądzie nad Judaszem": to jest antysemityzm, który w Polsce zyskał nowe cechy - rozmowa z Agnieszką Magdziak-Miszewską. /wiadomosci.gazeta.pl 24 IV 2019./

  Horror at the mass murder of Christian believers in Sri Lanka
  24 IV 2019. International Abrahamic Forum expresses its horror at the mass murder of Christian believers gathered for Easter celebrations in Sri Lanka as well as others visiting Sri Lanka and staying in hotels.

  "We express our deepest condolences to the families and friends of those who were killed and wounded, and our deepest solidarity with Christians throughout the world in this terrible hour, who have suffered unspeakable terror on the holiest day of the Christian calendar year..."

  24 IV 2019. "Tancerka i zagłada" - spotkanie z Weroniką Kostyrko autorką książki.Wydawnictwo Czerwone i Czarne.

  Warszawa, Muzeum POLIN, 18:00.

  24 IV 2019. Pokaz filmu "Kronika Powstania w Getcie Warszawskim według Marka Edelmana" Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach, 18:00 - 19:30.


  23 IV 2019. Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji w Paryżu

  Kwiecień 2019. - 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 IV 1943). Obchody, w tym: Marsz modlitwy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (14 IV 2019).


  18-... IV 2019. Premier Mateusz Morawiecki był gościem publicznego spotkania prowadzonego przez profesora Josepha Weilera w New York University School of Law.

  Dialogue with JHH Weiler and Prime Minister Mateusz Morawiecki
 • "..gorąca dyskusja o sprawach polsko-żydowskich!" /wPolityce.pl/
 • "Cztery kłamstwa o Zagładzie." Jakub Szymczak, oko.press, 20 IV 2019.

  Empiria:
 • Wielki raport Unii Europejskiej o antysemityzmie. W Europie źle, w Polsce – bardzo źle Adam Leszczynski, oko-press, 12 XII2018.
 • Raport UE

  18 IV 2019. Zatrucie dusz. Czy istnieje w Polsce nowa fala antysemityzmu? ŻIH, 19:00-21:30.

  Rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytania o to, czy obserwujemy nasilenie tych fobii w dzisiejszym świecie, czy zauważamy ciągłość mitów o Żydach i transmisję negatywnych stereotypów i czy można napisać uczciwą historię polsko-żydowską.

  17 IV 2019. The Special Envoy on Combatting Anti-Semitism to the Ecumenical Patriarch. /Romea News/

  "A meeting with the Ecumenical Patriarch Bartholomew had the Special Envoy on Combatting Anti-Semitism, Dr. Efstathios Lianos Liantis, in view of the visit of the Primate of Orthodoxy to the Auschwitz concentration camp, in order to lead the March of the Living, on May 2."

  16 IV 2019. Żonkile Marka Edelmana. O pamięci, solidarności i odpowiedzialności /Muzeum POLIN, 18:00/

  Muzeum POLIN zaprasza na spotkanie "Żonkile Marka Edelmana. O pamięci, solidarności i odpowiedzialności", podczas którego będziemy wspominać Marka Edelmana jako powstańca, lekarza i obrońcę praw człowieka.
  Podczas spotkania fragmenty książek "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall oraz "I była miłość w getcie" Marka Edelmana i Pauli Sawickiej przeczytają Dorota Landowska i Mariusz Bonaszewski.
  W rozmowie wezmą udział: Paula Sawicka, dr Aga Żuchowska, Witold Bereś i Konstanty Gebert. Rozmowę poprowadzi Anna Wacławik-Orpik z Radia TOK FM.

  16 IV 2019. Po pożarze katedry Notre-Dame.


  16 IV 2019. After the Thaw - The JHI as an International Center of Holocaust Research and as a Jewish Institution in Poland (1956-1966)
  Study seminar by Stephan Stach from POLIN Museum of the History of Polish Jews.


  15 IV 2019. Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego dla abp. Grzegorza Rysia


  15 IV 2019. Geografia świata żydowskiego – Ziemia Izrael a diaspora. Dyskusja z cyklu żydowskie ABC. Muzeum POLIN - 18:00.

  Z czego wynika więź Żydów z Erec Israel? Czym jest diaspora żydowska? Jak wygląda geografia współczesnego świata żydowskiego?

  Święta:
  Wielkanoc, Pascha, Pesach.

  Chrześcijanie i Żydzi - przygotowania do Świąt i Święta:
  Liturgia wielkanocna a dialog chrześcijańsko-żydowski - refleksja:
  Życzenia:


  14 IV 2019. 102. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa

  Ludwik Łazarz Zamenhof, właściwie Eliezer Lewi Samenhof, był twórcą międzynarodowego języka esperanto. Zmarł na serce 14 kwietnia 1917 roku w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy Okopowej.

  12 IV 2019. The War Between Polish Nationalism and Holocaust History /Tablet/

  Jonathan Brent speaks with Polish scholar Elżbieta Janicka about the campaign to absolve occupied Poland for its role in the Holocaust and blame Jews for their own slaughter.
  "To nie były rutynowe spotkania polityczne w głównych amerykańskich miastach, ale demonstracje w celu PRZEPISANIA historii Zagłady, przy akompaniamencie niepohamowanego antysemityzmu.
  Wykazanie winy Żydów w ich własnej rzezi i zapewnienie pseudohistorycznej podstawy dla polskiego antysemityzmu to dwa kluczowe elementy strategii zachowania tej narracji."

  12 IV 2019.

  New articles are available on JCRelations.net: April contributions in English, German, French, Spanish and Russian are online.

  12 IV 2019. ELIJAH SUMMER SCHOOL – A UNIQUE INTERRELIGIOUS EXPERIENCE!


  11 IV 2019. Dzienniki jako źródło wiedzy o Zagładzie. Dyskusja w Żydowskim Instytucie Historycznym

  Spotkanie poświęcone będzie literaturze dokumentu osobistego widzianego jako źródło wiedzy o Zagładzie i to źródło najcenniejsze – głos ofiary. Jakie strategie narracyjne wybierają autorzy, by dać świadectwo? Jak spersonalizowana narracja wpływa na kształtowanie współczesnych wyobraźeń na temat Zagłady?

  9 IV 2019. "Lot i jego bezimienna Żona." Wykład Belli Szwarcman-Czarnoty w ramach cyklu wykładów "Mężowie i żony".
  Austriackie Forum Kultury ul Próżna 7/9, 00-107 Warszawa we współpracy z Gminą Żydowską w Warszawie.

  "W tym cyklu przyjrzymy się, jak w Torze przedstawiane jest małżeństwo i w jaki sposób zostało to odzwierciedlone w zasadach zawierania związków i współżycia małżeńskiego obowiązujących w judaizmie."

  7 IV 2019. "Wielkanoc" Stefana Otwinowskiego.
  W kwietniu - miesiącu Pamięci Ofiar Holokaustu i Powstania w Getcie Warszawskim - Teatr Polski we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym przygotował czytanie performatywne sztuki Stefana Otwinowskiego Wielkanoc. Scena Kameralna Teatru Polskieg, 12:00.

  Dramat, pisany w czasie wojny i uzupełniany po niej, porusza temat międzywojennych i wojennych stosunków polsko-żydowskich. Tekst, choć literacki, a nie historyczny, jest z pewnością istotnym świadectwem tamtych czasów.

  6 IV 2019. Płock, Fundacja Nobiscum - trzy dofinansowania ze środków miasta Płocka, w tym:


  6 IV 2019. Płock, Fundacja Nobiscum - 5 faktów o ulicy Grodzkiej 11:
  Dziś nieco niepozorna i wymagająca remontu kamienica przy Grodzkiej 11 ma ciekawą historię związaną z płocką społecznością żydowską!


  4 IV 2019. BEJT TFILA - DOM MODLITWY - oprowadzanie kuratorskie. Warszawa, ŻIH, 18:00.

  Michał Krasicki opowie o tradycyjnym wyposażeniu synagogi, przybliży rytualne funkcje zarówno obiektów tworzących wystrój sali modlitewnej, jak i przedmiotów wyjmowanych jedynie podczas nabożeństw. Będzie to rzadka okazja, aby obejrzeć na żywo zabytki sięgające XVIII i XIX w. wieku.

  4 IV 2019. Prof. Jacek Leociak: Polska, Żydzi, Zagłada, Kościół
  Spotkane. Muzeum Żydów Mazowieckich Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ul. Kwiatka 7. 18:00.  4 IV 2019. Spotkanie z Katarzyną Person o książce "Policjanci: wizerunek Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim". Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. 18:20.

  "Ta dobrze udokumentowana i obiektywna książka opisuje powstanie służby i to, jak została wciągnięta w pomoc Niemcom w ludobójstwie. To podstawowa lektura dla wszystkich zainteresowanych złożonym i trudnym problemem kolaboracji podczas nazistowskiej okupacji Polski. "

  4 IV 2019. Prawa mniejszości - jak radziła sobie z nimi II RP? Wykład, Muzeum POLIN, 18:00
  "Blisko jedna trzecia obywateli II Rzeczpospolitej należała do mniejszości etnicznych, religijnych lub narodowych. Jak walczyli o swoje prawa w odrodzonym państwie? Kto na polskiej scenie politycznej był ich sojusznikiem? Wykład o prawach mniejszości narodowej w niepodległej Polsce wygłosi dr Stephan Stach z Muzeum POLIN."


  2 IV 2019. "Ku Zagładzie. Życie codzienne w getcie łódzkim".
  Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich poprowadzi dr Ewa Wiatr z Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. ŻIH, 11:00.

  "Tematem badań podjętych przez Ewę Wiatr stała się specyfika getta łódzkiego, wpływająca na kształt jego społeczności oraz znajdująca odbicie w codziennym życiu."

  1 IV 2019. Jerozolima, Elijah Interfaith Institute, Wisdom Newsletter.
 • Mysticism as a Bridge for Interfaith Understanding:
 • Report from Summer School 2018:
 • Sharing Wisdom: The following extract appears in the paper prepared by Dr Piotr Sikora for the 8th Meeting of the Elijah Board of World Religious Leaders.
 • Friendship Corner: Pope Francis and Rabbi Abraham Skorka share insights into how their friendship has enriched them. (In Spanish with English subtitles.)


  Poniedziałki, IV 2019. ICC - Kraków. Hebrajski biblijny - grupa zaawansowana. Studiowanie Tory z komentarzami rabinicznymi. Księga Bereszit rozdziały 24-25, z komentarzem Rasziego i Baal Haturima. Prowadzenie: Ewa Gordon.


  Kalendarium - rok 2019 i lata wcześniejsze.
 •    
    Czy pojednanie po Auschwitz jest możliwe?

  Counterliczniki.com
  Licznik od 8 IV 2016.
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
  64102010970000770201124569
  Adres do korespondencji: "Więź", Trębacka 3, 00-074 Warszawa.
  Regon: 010013880. NIP: 5252398217
  prchiz@prchiz.pl


  kontakt z redakcją