Warszawa 1998

Kościół Katolicki o swoich żydowskich korzeniach

Publikacja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

ISBN 83-904394-0-1

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Wstęp

Fakt opublikowania tej książeczki wynika przede wszystkim stąd, że Kościół i jego członkowie odgrzebują swe bogactwa, których obraz i świadomość nieustannie ulegają przysypaniu przez czas, troski i napór świata. Dotyczy to zwłaszcza tej podstawowej prawdy, że historia zbawienia jest ciągła, że Bóg zawsze jest wierny swemu Przymierzu z człowiekiem, które coraz bardziej się rozszerza i pogłębia zmierzając ku swej pełni. Dlatego Sobór Watykański II z taką mocą zwrócił uwagę na paschalny wymiar Bożej obecności na ziemi. Bóg nieustannie przechodzi, by wyprowadzać swój lud z niewoli do wolności. I d...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Przedmowa

Dialog w odniesieniu do relacji między chrześcijanami a Żydami oznacza najpierw odejście od formy dysput teologicznych, które w dużej mierze określały dotychczasowe wzajemne odniesienia członków obu tych religii do siebie. W dysputach tych ze strony chrześcijańskiej szło zasadniczo o to, aby Żydów nawrócić na chrześcijaństwo, Żydom zaś o to, aby dać teologiczny odpór chrześcijaństwu. Szybko wszelako okazało się, że dysputy teologiczne nie dają pożądanych rezultatów. Z drugiej strony coraz bardziej umacniało się przekonanie, że judaizm i chrześcijaństwo mają tak wiele do zrobienia we współczesn...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Dlaczego współczesny Kościół przywiązuje wagę do dialogu z Żydami?

Z przemówienia Jana Pawła II na audiencji generalnej, 5 czerwca 1985 r

Najszczególniejszy - wśród wszystkich religii pozachrześcijańskich - jest stosunek Kościoła do wyznawców Starego Przymierza, spadkobierców patriarchów i proroków Izraela. Sobór przypomina o "więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama" (Nostra aetate, 4)... Całe to dziedzictwo duchowe, wspólne chrześcijanom i Żydom, stanowi jakby organiczną podstawę wzajemnego odniesienia, chociaż większość synów Izraela "nie przyjęła Ewangelii". Kościół jednakże (wspólnie z Prorokami i Apostołem Pawłem)...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Dlaczego dialog ten ma szczególne znaczenie w Polsce?

Po pierwsze, przez długie wieki Polska była wspólnym domem Żydów i chrześcijan, "drugą ojczyzną" Żydów, którzy stworzyli tutaj własne formy religijności, specyficzną obyczajowość, a także własną bogatą kulturę.

Po drugie, na ziemiach polskich znajduje się większość obozów zagłady, w których hitlerowcy dokonali bezprzykładnego ludobójstwa mordujące miliony Żydów polskich i zwożonych z wszystkich krajów okupowanej Europy. Dlatego Szoah nie jest dla nas czymś obcym, lecz wrasta nierozdzielnie w świadomość narodu polskiego. Nie...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Kim jest dla nas Abraham?

Zgłębiając tajemnicę Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama. Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków, Wyznaje, że w powołaniu Abrahama zawarte jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, synów owego Patriarchy według wiary (por. Gal 3, 3, 7), i że wyjście ludu wybranego z ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościoła.

(Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechr...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Co to znaczy, że Jezus jest Żydem?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. [...]

W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę poślubioną "mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja" (Łk l, 26-27). [...]

Obrzezanie Je...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa?

A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa (por. J 19, 6), jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. [...] Chrystus przy tym, jak to Kościół zawsze utrzymywał i utrzymuje, mękę swoją i śmierć podjął dobrowolnie, pod wpływem bezmiernej miłości, za grzechy ws~stkich ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawienia.

(Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate ". Sobór Watykański II, fragment paragrafu 4. Cyt. za Żydzi i judaizm..., s. ...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Czy Izrael został odrzucony?

Trwanie lzraela (tam, gdzie tyle starożytnych narodów znikło bez śladu) jest faktem historycznym i znakiem, który należy interpretować w ramach planu Bożego. Trzeba w każdym razie odejść od tradycyjnej koncepcji narodu ukaranego, zachowanego jako żyjący argument dla apologetyki chrześcijańskiej. On pozostaje narodem wybranym, "dobrą oliwką", w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów.

(Z 6. rozdziału dokumentu Stolicy Apostolskiej pt. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Cyt. za Żyd...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Co nas łączy?

Dla Żydów i chrześcijan Biblia stanowi samą treść liturgii: poprzez głszenie Słowa Bożego, odpowiedż na to słowo, modlitwę uwielbienia i wstawiennictwa za żywych i zmarłych, uciekanie się do miłosierdzia Bożego. Liturgia Słowa, w swej specyficznej strukturze, ma źródło w judaizmie.

(Z 5. rozdziału dokumentu Stolicy Apostolskiej pt. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Cyt. za Żydzi i judaizm..., s. 71)

Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego Przymier...

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

Z wypowiedzi Kościoła o stosunkach z Żydami i religią żydowską

Przemówienie Jana Pawła II w Synagodze Większej

(Rzym, 13 kwietnia 1986)

Panie Główny Rabinie rzymskiej wspólnoty żydowskiej, Panie Przewodniczący Unii Włoskich Wspólnot Żydowskich, Panie Przewodniczący wspólnoty rzymskiej, Panowie Rabini, Drodzy przyjaciele i bracia, Żydzi i chrześcijanie, uczestniczący w tej historycznej uroczystości!

  1. Chciałbym przede wszystkim wraz z wami złożyć dziękczynienie i oddać chwałę Panu, który "rozciągnął niebo i założył ziemię" (por. Iz 51, 16) i uczynił Abrahama ojcem wielkiego potomstwa, licznego , jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza"