Wypowiedzi wspólnot wiary

Watykan - herb (fragment)

14/07/2019 r.

Z wypowiedzi Kościoła katolickiego o stosunkach z Żydami i religią żydowską

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele - "LUMEN GENTIUM" , Rozdział II. Lud Boży, 16: "Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do Ludu Bożego. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnice i z którego narodził się Chrystus wedle ciała (por. Rz 9,4-5), lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na przodków, albowiem Bóg nie żałuje darów i wezwania (por. Rz 11,28-29)."

Z logo PRChiŻ

14/07/2019 r.

Z deklaracji ekumenicznych (protestanci i rzymscy katolicy)

"Wyrażamy żal z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu oraz potępiamy towarzyszące im wybuchy nienawiści i prześladowania. Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko-żydowską." Z Karty Ekumenicznej - wytycznych dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie (2001)

Krzyż prawosławny

14/07/2019 r.

Z wypowiedzi Kościołów prawosławnych o stosunkach z Żydami i religią żydowską

" On - Istniejący - jest Bogiem i Ojcem wszystkich, a my wszyscy jesteśmy braćmi, bowiem stanowimy dzieci Starego Przymierza zawartego na Synaju, który w Nowym Testamencie, jak wierzymy my - chrześcijanie - został odnowiony przez Chrystusa. Te dwa przymierza stanowią dwa stopnie jednej i tej samej religii bogoczłowieczeństwa, są dwoma momentami jednego bosko-ludzkiego procesu. W tym procesie ustanawiania przymierza między Bogiem a człowiekiem Izrael stał się narodem wybranym, któremu przekazane zostały Prawo i Prorocy." z przemówienia Patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego wygłoszone 13 listopada 1991 w Nowym Jorku podczas spotkania z rabinami.

Z logo PRChiŻ

14/07/2019 r.

Z wypowiedzi Kościołów Reformacji o stosunkach z Żydami i religią żydowską

  1. Istnieje nierozerwalny związek między wybraniem Kościoła, a wybraniem Izraela, między “starym”, a “nowym” przymierzem.
  2. Stosunek do Izraela należy nierozerwalnie dla chrześcijan i Kościołów do pytania o podstawę ich wiary.
  3. W spotkaniu z świadectwem życia Żydów, chrześcijanie odkryją wspólnotę i odmienność życia Kościoła i Synagogi.
  4. Dialog między Żydami i chrześcijanami polega na tym, że oba te wyznania nie pomijają świadectwa o doświadczanej prawdzie ich wiary oraz że wsłuchują się w siebie nawzajem, starając się wzajemnie zrozumieć.
/Z Leuenberskiego studium kościelnego "Kościoł i Izrael"./

menora i krzyż jerozolimski

14/07/2019 r.

Z wypowiedzi wspólnych chrześcijan i Żydów

"Droga nie była łatwa ani prosta. Napotykaliśmy wiele przeszkód i zahamowań, w tym konfliktów - czasem poważnych - dotyczących spraw teologicznych lub historycznych. Jednakże nasze zdecydowanie, by kontynuować dialog pomimo różnic, by uczciwie przedstawiać problemy, by zakładać dobrą wolę partnera, pomogło nam utrzymywać się na kursie. Dlatego żywimy przekonanie, że ta historia, te wyzwania i osiągnięcia naszego dialogu są istotne dla wszystkich, którzy zajmują się konfliktami między grupami i religiami. W takim duchu ogłaszamy wezwanie do wspólnot chrześcijańskich i żydowskich na świecie." - z Apelu Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów do społeczności żydowskich i chrześcijańskich na całym świecie "Dwanaście Punktów z Berlina (2009)"