Misja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Źródło: Statutu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

 1. Celem Rady jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów, szerzenia tolerancji i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 2. Cel, o którym mowa w pkt. 1, realizowany jest poprzez:
  a) tworzenie forum dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego , zwłaszcza organizowanie sympozjów i konferencji naukowych oraz innych wydarzeń publicznych, w tym także związanych z kultem religijnym;
  b) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i edukacyjnej na temat związków chrześcijaństwa i judaizmu oraz stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce i na świecie;
  c) przyznawanie honorowego wyróżnienia „Człowiek Pojednania” osobom szczególnie zasłużonym dla pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce;
  d) praktyczną współpracę, modlitwę oraz wspólne świadectwo Żydów i chrześcijan o wierze w Boga Jedynego, oparte na wzajemnym poszanowaniu własnych tradycji religijnych;
  e) inicjowanie współdziałania środowisk chrześcijańskich i żydowskich w zakresie pielęgnowania polskich tradycji społeczeństwa wielokulturowego, tolerancji oraz ochrony praw mniejszości narodowych;
  f) promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej w dziedzinie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, głęboko zakorzenionych w judaizmie i chrześcijaństwie;
  g) wspieranie społeczności lokalnych w rozwoju ich świadomości co do przeszłości i stanu aktualnego relacji chrześcijańsko-żydowskich.
 3. Rada współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, na warunkach określonych ustawą o stowarzyszeniach, w prawie Unii Europejskiej i w umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami.