Materiały edukacyjne

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

29/11/2020 r.

Tora - komentarze

Bella Szwarcman-Czarnota
Stanisław Krajewski
Paweł Śpiewak
Konstanty Gebert
Spotkania w POLIN - omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

29/11/2020 r.

Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu

"Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" (...) "Pierwszym celem dialogu jest pogłębienie wzajemnej wiedzy o Żydach i chrześcijanach. Można kochać jedynie to, czego się stopniowo nauczyło a można poznać prawdziwie i dogłębnie tylko to, co się kocha. Tej pogłębionej znajomości towarzyszy wzajemne ubogacenie, na mocy którego partnerzy dialogu stają się odbiorcami darów" - z "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. / 10.12.2015./

"Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman - Sculpture to Mark 50 Years of New Catholic-Jewish Relationship

29/11/2020 r.

Żydowska teologia chrześcijaństwa

"Jak Majmonides i Juda Halewi1 uznajemy, że chrześcijaństwo nie jest ani wynikiem przypadku, ani błędu, ale jest rezultatem woli Bożej i darem dla narodów. Rozdzielając judaizm i chrześcijaństwo B-g chciał rozdzielić partnerów, którzy w istotny sposób różnią się teologicznie, ale nie chciał, by byli oni wrogami. " - z Oświadczenia rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa z 3 XII 2015 - "Czynić wolę naszego Ojca w niebie: ku partnerstwu Żydów i chrześcijan".

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

03/06/1998 r.

W sprawie Judaizmu

Lud świadectwa

Od roku 1972 Kościół prawosławny rozpoczął dialog z judaizmem, prowadzony na najwyższym poziomie akademickim. Celem jest po prostu lepsze wzajemne zrozumienie. Zarówno my, chrześcijanie, jak i Żydzi – mówi Patriarcha – mamy korzenie w tej samej glebie, jesteśmy posłuszni temu samemu Dekalogowi. Objawienie Prawa na Górze Synaj stanowiło przełomowy moment w dziejach ludzkości. Prawo to sprowadzało się w istocie do dwóch fundamentalnych zakazów: bałwochwalstwa i zabijania. Humanizowało ono człowieka, chroniło go przed magiami i aktami przemocy. Na pewno nie usuwało z jego losu ośc...