Katecheza o Żydach i judaizmie

 1. Nostra aetate - Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, 28 października roku 1965

 2. Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzania w życie deklaracji soborowej Nastra aetate nr 4. (1.XII.1974) Komisja Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, tekst polski w: "Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawia II 11965-1989", Warszawa 1990, s. 37-38.

 3. Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień. Dokument Stolicy Apostolskiej (1985).

 4. Ks. Grzegorz Ignatowski, Katechizm Rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2005, t. 38, z. 1, s. 81–89.

 5. Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology. 17th International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City, May 4, 2001

 6. Podstawowe wprowadzenie w temat dialogu Kościół - Żydzi. Wykład ks. bpa Grzegorza Rysia podczas inauguracji roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji bielsko-żywieckiej

 7. Ks. Jan Kochel, Podstawowe założenia katechezy o Żydach i judaizmie.

 8. Jan Grosfeld, Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

 9. ks. Jan Tomczak SJ, Judaizm i chrześcijaństwo.

 10. Ks. Jan Kochel, Podstawowe założenia katechezy o Żydach i judaizmie. Portal: wiara.pl 2006-01-17

 11. Ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Radość i spełniona nadzieja.