linki

Ważne adresy

 1. Ważne adres z listy ICCJ

 2. БИБЛИОТЕКА РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛО СОФСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Wiecej:

 3. Centrum Dialogu i Modlitwy - Oświęcim "Spośród wielorakich inicjatyw, jakie w duchu Soboru podejmowane są dzisiaj na rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, pragnę wskazać na powstający w Polsce ośrodek informacji, wychowania, spotkań i modlitwy. Ma on służyć badaniom nad Shoah oraz nad martyrologią narodu polskiego i innych narodów europejskich w okresie narodowego socjalizmu, a także duchowej konfrontacji z tymi problemami. Należy sobie życzyć, aby przyniósł obfite owoce i mógł stanowić wzór również dla innych narodów." Jan Paweł II, 24.06.1988.

 4. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście "Podczas uroczystości 60. rocznicy oswobodzenia obozu swoje podpisy pod aktem założycielskim złożyli w imieniu byłych więŸniów KL Auschwitz-Birkenau Władysław Bartoszewski, Simone Veil i Romani Rose. Do dziś pod aktem o powołaniu placówki podpisało się kilkudziesięciu b. więzniów, mieszkających m.in. w USA i wielu krajach Europy. - Chcemy, aby to centrum było międzynarodowe, tzn. współpracujące z jerozolimskim Yad Vashem, z waszyngtońskim Memorial Museum, z czołowymi uniwersytetami w kraju i za granicą - tłumaczy Andrzej Kacorzyk, kierownik Centrum Projekt Centrum pozwoli przekształcić dotychczasową działalność edukacyjną Muzeum Auschwitz-Birkenau i dostosować ją do potrzeb i wymagań, które niesie ze sobą XXI wiek. Wiosną tego roku w budynku tzw. Starego Teatru, który stanie się siedzibą MCEAH, mają ruszyć prace adaptacyjne. W tym czasie planowane jest też powołanie dyrekcji Centrum i rozpoczęcie podpisywania umów o współpracę z najważniejszymi partnerami. Na przełomie 2005 i 2006 r. ma nastąpić nabór kadry naukowej. Finansowania działalności placówki miałoby się podjąć kilka podmiotów - bostońska Grand Circle Foundation, Fundacja Pamięci Ofiar Obozu Auschwitz- Birkenau i kilka rodzimych ministerstw. - Od dawna Centrum Edukacyjne PMA-B z powodzeniem współpracuje z rodzimymi uczelniami. Powstanie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście poszerzy zakres działania o czołowe ośrodki w Europie i na innych kontynentach uważa Alicja Białecka z Muzeum Auschwitz."

 5. The Christian Scholars Group on Christian-Jewish Relations is composed of Christian scholars who are aware that they are studying sensitive issues of significant religious import. They acknowledge with sorrow and shame the church's tragic legacy of anti-Judaism, and seek to use their scholarship to reclaim or reconceive elements of Christian theology and practice that offer a more adequate representation of its relationship to Judaism and the Jewish people.

 6. The 614th Commandment Society, " The 614th Commandment Society jest prywatną organizacją, powołaną aby upowszechniać w Polsce wiedzę o judaizmie. Celem naszego przedsięwzięcia - osiąganym przede wszystkim przez działania wydawnicze i edukacyjne - jest aby wiedza ta właśnie tam, szczególnie tam - gdzie z wyroku Hitlera umierało europejskie Żydostwo - była dostępna łatwiej, niż jest. Dlatego "Nie przyznawać Hitlerowi pośmiertnych zwycięstw" jest mottem naszej organizacji. Dlatego właśnie przywołuje ona 614. Przykazanie w swej nazwie."

 7. The Council of Centers on Jewish-Christian Relations The Council of Centers on Jewish-Christian Relations is an association of centers and institutes in the United States and Canada devoted to enhancing mutual understanding between Jews and Christians. As its name suggests, the Council serves as a network for the sharing of information, research, and resources among academic and educational organizations. While most of these are centers or institutes are located in the United States, there are also affiliate members from overseas. Representatives from major Christian and Jewish agencies and religious bodies in the United States are also members.

 8. International Council of Christians and Jews The ICCJ serves as the umbrella organisation of 38 national Jewish-Christian dialogue organisations world-wide.

 9. The Elijah Interfaith Institute - multinational organization dedicated to fostering peace between the world's diverse faith communities through interfaith dialogue, education, research and dissemination. Our unique programming generates interfaith dialogue at the highest levels, bringing together world religious leaders and renowned scholars the world over, through research projects, public conferences and community-based initiatives.

 10. FIRST THINGS: A Journal of Religion, Culture, and Public Life

 11. Forum Dialogu między Narodami Fundacja Forum Dialogu między Narodami powstała w 1998 roku. Celem fundacji jest upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę Polski.

 12. Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

 13. Wirtualny magazyn Hatikvah (Nadzieja) Misją wirtualnego magazynu Hatikvah (Nadzieja) jest, między innymi:

 • uświadamianie wspólnych nadziei łączych chrześcijaństwo i judaizm,
 • tworzenie pokojowych relacji między chrześcijanami a Żydami,
 • tworzenie atmosfery szczerej przyjaźni, poszanowania wolności sumienia w dialogu między chrześcijanami a Żydami,
 • poszukiwanie i nawiązywanie do żydowskich korzeni chrześcijaństwa,
 1. The (Baltimore) Institute for Christian and Jewish Studies exists to address the contemporary challenges of religious pluralism by helping to shape a new relation-ship between Christians and Jews.

 2. Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Institute for Interdisciplinary Studies on Ecumenism and Dialogue. Instytut powołany został przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w dniu 18.10.1993. Celem Instytutu jest ułatwienie w praktyce otwarcia Uczelni na postulowany przez Magisterium dialog ekumeniczny, międzyreligijny oraz z wszystkimi ludŸmi dobrej woli w zakresie właściwym dla wyższej uczelni papieskiej. Oprócz udostępniania owoców działalności Uczelni środowisku naukowemu spoza kręgów Kościoła Rzymskokatolickiego Instytut stwarza także warunki właściwego toku studiów studentom należącym do innych Kościołów chrześcijańskich lub wspólnot religijnych czy wyznającym inny światopogląd, a pragnącym w ramach Uczelni studiować teologię katolicką, historię Kościoła lub chrześcijańską myśl filozoficzną.

 3. Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

 4. Jewish-Christian Relations This site offers in English, German, Spanish, Portuguese and Russian: 1. Theological articles by Christians and Jews about the Christian-Jewish relationship, 2. Ecumenical, denominational and joint statements about the relationship, 3. News about events and people in the Christian-Jewish dialogue; 4. Diverse resources.

 5. Bearing Faithful Witness: Statement On United Church - Jewish Relations Today 38th General Council of the United Church of Canada, August 2003

 6. THE JEWISH PEOPLE AND THEIR SACRED SCRIPTURES IN THE CHRISTIAN BIBLE

 7. [ Krakowski Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"](Face Book: Przymierze)

 8. Warszawski Klub "Tygodnika Powszechnego"

 9. Laboratorium WIĘZI

 10. Littman - The Littman Library of Jewish Civilization, established in 1965, publishes scholarly works that explain and perpetuate the Jewish heritage. Following the guidelines laid down by its founder, it publishes works of scholarship that reflect objectivity, fresh research, and new insight, and that are as far as possible definitive in their field. The Library also publishes translations of contemporary scholarship originally published in other languages, as well as translations of Hebrew classics, so as to make the Jewish religious and literary heritage more accessible to English-speaking readers.

 11. "Midrasz" to żydowski miesięcznik społeczno-kulturalny, wydawany w Warszawie w języku polskim od kwietnia 1997, a poświęcony życiu Żydów w Polsce i za granicą. Co miesiąc publikujemy 56 stron esejów, recenzji, reportaży, komentarzy religijnych, tekstów literackich, korespondencji z Izraela. Niektóre z nich będą umieszczone również na naszej stronie internetowej. Znajdą tu Państwo także archiwum, bazę danych czasopism poruszających tematykę żydowską, rubrykę "Aktualności" i stronę naszej księgarni wysyłkowej. Słowo midrasz w języku hebrajskim znaczy tyle, co "wyjaśnienie". Pochodzi od rdzenia dalet-resz-szin, który oznacza "badać", "studiować", "analizować", a także "głosić". Midrasz jest rabinicznym komentarzem do Biblii, objaśniającym kwestie prawne lub przekazującym interpretacje Pisma za pomocą środków literackich - legend, opowiadań, przypowieści. Midrasz odnosi się także do ogromnej literatury, jaka w ten sposób powstała.

 12. Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau

 13. Muzeum Historii Żydów Polskich.

 14. Muzeum Galicja powstało, by oddać hołd ofiarom holokaustu oraz ukazać żydowską historię i kulturę z nowej perspektywy.

Misja: Naszą misją jest prezentacja i pomoc w rozumieniu historii i kultury galicyjskich Żydów. Muzeum pragnie stanowić forum dla międzykulturowego dialogu i edukacji.

Cele:

 • Organizowanie wystaw poświęconych historii i kulturze galicyjskich Żydów
 • Tworzenie programów edukacyjnych dotyczących żydowskiej kultury i historii
 • Publikacja materiałów dotyczących żydowskiej kultury i historii
 • Tworzenie forum dla międzykulturowego dialogu i zrozumienia
 1. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Judaica

 2. Open Theology Otwarta Teologia

 3. Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

 4. "Polscy Sprawiedliwi"

 5. Rada ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.

 6. "Religie krakowian, judaizm"

 7. Seminarium z filozofii dialogu międzyreliginego Stanisław Krajewski i Marek Nowak (Zakład Filozofii Kultury)

 8. SIDIC - Service International de Documentation Judéo-Chrétienne

 9. Stowarzyszenie COEXIST jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, zrzeszeniem mającym na celu promocję postawy dialogu w wymiarze religijnym, kulturowym, społecznym i artystycznym. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 10. Promocja postaw i działalności na rzecz dialogu między ludźmi, kulturami, narodami i religiami.

 11. Działalność edukacyjna i wychowawcza realizowana jest poprzez organizowanie spotkań, wykładów, sympozjów, wystaw, warsztatów i innych wydarzeń.

 12. Prowadzenie działalności integrującej ludzi dialogu poprzez aktywność kulturalną, religijną, społeczną i towarzyską.

 13. Inicjowanie działań i badań dotyczących problematyki szeroko rozumianego dialogu we współczesnym świecie.

 14. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego powstało w marcu 2005 roku. "Głównym jego celem jest działanie na rzecz upowszechniania postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji rasowej, etnicznej, narodowej, religijnej bądŸ kulturowej; przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii, rasizmu oraz innym postawom godzącym w godność człowieka; podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego – monitorowanie oraz piętnowanie wszelkich przypadków jego naruszenia." Co się wydarzyło w 2013 roku.

 15. STUDIA JUDAICA Półrocznik Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk (red. naczelny), prof. dr hab. Daniel Grinberg (z-ca red. naczelnego), dr hab. Roman Marcinkowski (sekretarz redakcji), prof. dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. dr hab. Marcin Wodziński

 16. Textes et documents relatifs au dialogue entre Chrétiens et Juifs

 17. Wirtualny Sztetl

 18. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu

 19. Yad Vashem

 20. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu. (Notre Dame de Sion; NDS)

 21. Żydowski Instytut Historyczny.