katechizm2

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Miłość Boga do lzraela jest porównana do miłości ojca do syna (por. Oz 11, I ). Ta Boża miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dzieci (por. Iz 49, 1 ~I S). Bóg miłuje swój lud bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę (por. lz 62, 4-5): miłość ta będzie zwyciężać nawet największe niewierności (por. Ez 16; Oz ll), aż do udzielenia najcenniejszego daru: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3,16).

(Z Katechizmu Kościoła Katolickiego, fragment paragrafu 219)