Misja Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Polska aAda Chrześcijan i Żydów - feagment logo

Polska Rada Chrześcijan i Żydów została powołana w 1989 roku. Celem Rady jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.

Rada jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów.

Rada podjęła szereg inicjatyw na rzecz wspólnego dialogu chrześcijańsko żydowskiego, m.in. współpracuje przy przygotowaniu corocznego (17 stycznia) Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim, organizuje coroczne spotkania modlitewne w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, a także wspólne modlitwy z okazji żydowskiego święta Simchat Tora. Co roku nadaje także tytuł Człowieka Pojednania osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. W 1998 roku Rada wydała publikację "Kościół katolicki o swoich korzeniach", która jest skierowana do katechetów, uczniów szkół średnich, a także wszystkich zainteresowanych dialogiem chrześcijańsko-żydowskim. Książka powstała jako odpowiedź na potrzebę otwarcia się na dziedzictwo Żydów i ich religijne doświadczenie,

ZE STATUTU POLSKIEJ RADY CHRZEŚCIJAN I śYDÓW

DZIAŁ II. Cele i zadania

§ 2
 1. Celem Rady jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i śydów, przezwycięŜania stereotypów, szerzenia tolerancji i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 2. Cel, o którym mowa w pkt. 1, realizowany jest poprzez:
  a) tworzenie forum dla dialogu chrześcijańsko-Ŝydowskiego , zwłaszcza organizowanie sympozjów i konferencji naukowych oraz innych wydarzeń publicznych, w tym takŜe związanych z kultem religijnym;
  b) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i edukacyjnej na temat związków chrześcijaństwa i judaizmu oraz stosunków chrześcijańsko-Ŝydowskich w Polsce i na świecie;
  c) przyznawanie honorowego wyróŜnienia „Człowiek Pojednania” osobom szczególnie zasłuŜonym dla pojednania i dialogu chrześcijańsko-Ŝydowskiego w Polsce; d) praktyczną współpracę, modlitwę oraz wspólne świadectwo śydów i chrześcijan o wierze w Boga Jedynego, oparte na wzajemnym poszanowaniu własnych tradycji religijnych; e) inicjowanie współdziałania środowisk chrześcijańskich i Ŝydowskich w zakresie pielęgnowania polskich tradycji społeczeństwa wielokulturowego, tolerancji oraz ochrony praw mniejszości narodowych; f) promowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej w dziedzinie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, głęboko zakorzenionych w judaizmie i chrześcijaństwie;
  g) wspieranie społeczności lokalnych w rozwoju ich świadomości co do przeszłości i stanu aktualnego relacji chrześcijańsko-Ŝydowskich.
 3. Rada współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, na warunkach określonych ustawą o stowarzyszeniach, w prawie Unii Europejskiej i w umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami.