Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

Raport z działalnowści Komitetu:  Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie powstał w 1988 roku, jego siedzibą jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3. Celem Komitetu jest opieka nad zabytkami kultury żydowskiej na terenie byłej Galicji. Komitet ponadto popularyzuje wiedzę o historii i kulturze Żydów polskich, dąży do zbliżenia między Po-lakami/chrześcijanami i Żydami, wspiera i organizuje przedsięwzięcia badawcze i naukowe związane z kulturą i zabytkami żydowskimi w byłej Galicji a także historią i kulturą innych mniejszości zamieszkującymi ten region.

Najważniejszym  przedsięwzięciem  Komitetu  w  2018  r.  była  realizacja  grantu Renowacja  za-bytkowego  cmentarza  żydowskiego  w  Tarnowie,  finansowanego  z  funduszy  UE  (RPMP.06.01.01-12-00152/16).  Zgodnie  z  kosztorysem wartość całości Projektu wynosi 2 992 685,06 zł (ca 880 000 $). Dotacja wynosi 75% kosztów - 2 244 513,76 zł (w tym: dotacja z UE - 2 094 879,50 zł; dotacja Państwa - 49 634,26 zł). Pozostałe 25% kosztów projektu - 748 171,30 zł - Komitet musi wnieść w formie wkładu własnego. Ponieważ Komitet ponosi w trakcie realizacji zadania dodatkowe koszty, które nie są uwzględnione w projekcie, kwota niezbędna do pełnej realizacji Projektu, jaką musimy zebrać wynosi ok. 800 000 zł (235 000 $). Umowa z Grantodawcą została podpisana w marcu 2017, a z wykonawcą wyłonionym w drodze prze-targu - w sierpniu. Termin zakończenia zadania ustalono na 31.12.2018.W trakcie realizacji zadania okazało się, że nie jesteśmy w stanie zebrać odpowiedniej kwoty wkładu własnego w terminie określonym datą zakończenia Projektu. Na prośbę Komitetu Grantodawca zgodził się przedłużyć termin realizacji Projektu do 31.06.2019.W  proces  pozyskiwania  funduszy  bardzo  aktywnie  włączyli  się  nasi  przyjaciele,  zwłaszcza  Jill Leibman, Elizabeth Szancer, Dan Oren i Gerald Vineberg. Sporą pomoc okazał również właściciel restauracji „żydowskiej” Krzysztof Chuderski.W latach 2017-2018 udało nam się zebrać z różnych źródeł niemal 600 000 zł (Minister Kultury – 271 000 zł; Miasto Tarnów – 50 000 zł; donatorzy – 142 000 zł w 2017 i 138 000 zł w 2018 = 280 000 zł). Z tego wyliczenia wynika, że do zakończenia brakuje Projektu (ok.) 200 000 zł.Informacje o donatorach i wysokości pozyskanych sum można śledzić na www.kirkut-tarnow.pl.Tam również zamieszczamy bieżące informacje o stanie prac na cmentarzu. Do końca roku 2018 został wy-kony nowy mur ogrodzenia od strony północnej, odnowiono ogrodzenie metalowe od strony ul. Słonecznej, poddano renowacji Pomnik Główny oraz 90 ze 100 zaplanowanych do remontu nagrobków. Ponadto: wyko-nana została rampa/podjazd do furtki wschodniej dla wózków inwalidzkich; zakończono prace zewnętrzne przy budynku pogrzebowym; przygotowano ścieżki do utwardzenia; zabezpieczono fragmenty oryginalnego muru od strony ul. Słonecznej; wycięto kilkanaście drzew rosnących w linii nowego ogrodzenia. Oddzielnym zadanie była inwentaryzacja ocalałych nagrobków, zakończona dokumentacją ok. 5000 inskrypcji. Pozostały do wykonania następujące prace: remont muru ogrodzenia od strony wschodniej (ul. Starodąbrowska); re-mont ścieżek; instalacje oświetleniowe; dokończenie renowacji nagrobków; wystawa historyczna w budynku pogrzebowym; opracowanie materiałów informacyjnych i wydanie w formie drukowanej i elektronicznej. Ogólnie można określić stan zaawansowania prac na ok. 2/3-3/4 planu.Osoby pracujące przy projekcie Renowacja  cmentarza odpowiadają na setki zapytań przysyłanych emailem, na FB etc. dotyczących genealogii rodzin żydowskich, własności, historii rodzinnych etc. Jest to je-den z większych problemów naszego Biura, nadmiar korespondencji, pytań, wizyt itp., który wymaga wzmoc-nienia naszej małej ekipy dodatkową osobą. W 2018 r. pozyskano 2 stażystów na okresy ponad półroczne.

/Pełna treść/