U prawosławnych Niedziela Świętych Praojców (Niediela swiatych Praotiec)

Sobór Praojców

Źródło: Cerkiew.info

Piotr Makal

Niedziela Świętych Praojców (Niediela swiatych Praotiec). Niedziela, która wypada pomiędzy 11/18 a 17/24 grudnia (2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem) jest nazywana Niedzielą Świętych Praojców. Teksty nabożeństw tej niedzieli wymieniają świętych – przodków Chrystusa według krwi. Szczególnie wspominany jest Abraham, o którym Bóg powiedział, że "w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi" (Rdz 22,18).

Oprócz niego wymienia się także Adama Praojca, "uczynionego ręką Stwórcy" (Rdz 1, 27), Ewę Pramatkę i ich synów: Abla (Rdz 4, 2) i Seta (Rdz 4, 25) z synem Enoszem (Rdz 4, 26), Henocha, który został wzięty żywym na niebo (Rdz 5, 24), Noego (Rdz 6, 9), Melchizedeka, który był "kapłanem Boga Najwyższego" (Rdz 14, 18).

Wspominani są także potomkowie Abrahama – "ojca wszystkich wierzących" (Rz 4, 11): syn Izaak (Rdz 21, 3), wnuk Jakub (Rdz 25, 19) z synami: Rubenem, Symeonem, Lewim, Judą, Issacharem, Zebulonem, Józefem, Beniaminem, Danem, Neftalim, Gadem i Aszerem (Rdz 35, 22–26).

Za przykład wiary i pobożności stawiani są także: Mojżesz (Wj 1, 10) z bratem Aaronem – pierwszym arcykapłanem (Wj 28, 1), Chur (Wj 17, 10), Jozue (Wj 17, 9), Lewita, sędziowie: Gedeon (Sdz 6, 11), Samson (Sdz 13,24), Samuel (1 Krl 1, 20*), Barak (Sdz 4, 6), królowie: Dawid (1 Krl 16, 13), Jozjasz (4 Krl 22, 1**), prorocy: Natan (2 Krl 7, 2), Jozjasz (Ozeasz) (Oz 1, 1), Micheasz (Mi 1, 1), Sofoniasz (So 1, 1), Habakuk (Ha 1, 1), Zachariasz (Za 1, 1), Jonasz (Jon 1, 1), Aggeusz (Ag 1, 1), Amos (Am 1, 1), Abdiasz (Ab 1, 1), Malachiasz (Ml 1, 1), Nahum (Na 1, 1), Izajasz (4 Krl 19, 2), Jeremiasz (Jr 1, 1), Ezechiel (Ez 1, 3), i trzej młodzieńcy: Ananiasz, Azariasz i Mizael (Dn 1, 6), Eliasz (3 Krl 17, 1***), Elizeusz (3 Krl 19, 16) oraz Eleazar, Jefte, Hiob (Hi 1, 1), kapłan Zachariasz (Łk 1, 5) i jego syn Jan Chrzciciel (Łk 1, 57).

Cerkiew nie zapomina także o kobietach, które dawały przykład postępowania i wiary w Boga. W kanonie śpiewanym na jutrzni Niedzieli Świętych Praojców wymienia się: Annę (1 Krl 1, 2), Judytę (Jdt 8, 1), prorokinię Deborę (Sdz 4, 4), prorokinię Huldę (Chuldę) (4 Krl 22, 14), Jael (Sdz 4, 17), Esterę (Est), żonę Abrahama Sarę (Rdz 12, 5), siostrę Mojżesza Mariam (Wj 15, 20), żonę Jakuba Rachelę (Rdz 29, 6), żonę Izaaka Rebekę (Rdz 24, 15) i Rut (Rt 1, 4).

Czytania Niedzieli Świętych Praojców:
Ap. 257 (Kol 3, 4–11)
Ew. Łk 76 (14, 16–24)

Troparion, ton 2: Przez wiarę usprawiedliwiłeś praojców, przez nich już wcześniej z pogan zbierając Cerkiew. Dumni są z tej chwały ci święci, bowiem z ich krwi pochodzi Owoc błogosławiony, Ta która Ciebie dziewiczo zrodziła. Dla ich modlitw, Chryste Boże, zmiłuj się nad nami.

Kondakion, ton 6: Ręką uczynionego bożka nie czcząc, lecz nieopisanym Bytem broniąc się, po trzykroć błogosławieni (młodzieńcy) zyskaliście chwałę w próbie ognia: zaś stojąc pośrodku płomieni nie do zniesienia, wzywaliście Boga: pospiesz, o Litościwy, i bezzwłocznie jako Miłosierny przyjdź nam z pomocą, bowiem jeśli zechcesz, wszystko możesz.

(Tłum. o. Henryk Paprocki)


Nazwy ksiąg w słowiańskim i polskim tłumaczeniu Biblii różnią się:
1 Księga Samuela
1 Księga Królewska
1 Księga Królewska
**** 2 Księga Królewska