Parafianie w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Apelujemy o poruszanie tematu na spotkaniach parafialnych, w kazaniach, na wykładach, w rozmowach prywatnych.

Uchodźcy i las

Źródło: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Miechowicach

Publikujemy apel, który jest oddolną inicjatywą kilkunastu osób, w tym wiernych z naszej parafii.

APEL w sprawie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej

Szanowni Państwo
Członkowie wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Dziennikarze, Nauczyciele, Nauczyciele akademiccy, Katecheci, Księża, Biskupi

LIST OTWARTY

Szanowni Państwo,

Na polsko-białoruskiej granicy pogłębia się kryzys humanitarny. Wielu migrantów, którzy próbują dotrzeć do UE przez Białoruś utknęło w pasie przygranicznym. Ich sytuacja jest dramatyczna. Są przepychani ze strony białoruskiej przez tamtejsze służby, a polska Straż Graniczna odmawia przyjęcia od nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie rejestruje ich i nie odwozi do przewidzianych prawem ośrodków recepcyjnych, ale stosuje wobec nich niezgodnie z prawem polskim i międzynarodowym tzw. pushbacki, czyli wypycha ich z powrotem na Białoruś.

W Parlamencie RP jest obecnie procedowana ustawa, która ma zalegalizować praktykę odwożenia uchodźców na granicę i przepychania ich na Białoruś. Mimo licznych opinii prawników, Rzecznika Praw Obywatelskich, OBWE, UNHCR i protestów Polek i Polaków przeciwko tej ustawie, polski Rząd nadal usiłuje doprowadzić do jej przyjęcia.

Mieszkańcy wiosek i miast w strefie oraz organizacje pozarządowe poruszające się na obrzeżach strefy piszą w międzyczasie o skrajnie wycieńczonych, głodnych, przemokniętych, zmarzniętych ludziach, którym pomagają w lesie, na mokradłach, u siebie na podwórzu. W tym tygodniu, ze względu na spadek temperatury, stan większości spotykanych jest już krytyczny. Do tej pory zmarło, najprawdopodobniej z wyziębienia, sześć osób. Migranci twierdzą, że zmarłych jest w lasach dużo więcej.

W najnowszej historii migracji w Europie jest to sytuacja bez precedensu. Na terenie objętym stanem wyjątkowym, wprowadzonym przez Rząd we wrześniu, setki funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i wojska patrolują okolicę, wyłapują osoby, które przekroczyły granicę i niezależnie od stanu zdrowia, wieku, płci odwożą je na linię graniczną i zmuszają do jej przekroczenia. W strefie nie mogą działać żadne organizacje niosące pomoc humanitarną ani media, obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania, obejmujący również mieszkańców strefy. Mimo wielu apeli i wezwań, w strefie nie ma Polskiego Czerwonego Krzyża, Frontexu ani organizacji medyków zdolnych nieść pomoc na skalę adekwatną do potrzeb.

Niezależnie od złożonych przyczyn zaistnienia obecnej sytuacji, uważamy, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest dzisiaj przede wszystkim pogłębiającym się kryzysem humanitarnym i jako taki domaga się naszej uwagi i aktywnego zaangażowania.

Dołączamy do obywateli, grup, instytucji, również luterańskich, które w opisywanej sprawie wystosowały różnorodne apele i WZYWAMY CZŁONKÓW WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA DO:

 1. PODEJMOWANIA REGULARNYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH, edukujących wspólnotę wiernych co do sytuacji migrantów, w oparciu o doniesienia niezależnych mediów, portali zaangażowanych mieszkańców strefy i organizacji pomocowych działających na obrzeżach strefy, np. zrzeszonych w ramach Grupy Granica

– apelujemy o poruszanie tematu na spotkaniach parafialnych, w kazaniach, na wykładach, w rozmowach prywatnych

 1. PODEJMOWANIA ZDECYDOWANYCH DZIAŁAŃ nakierowanych na WYWIERANIE NACISKU na funkcjonariuszy, urzędników i organy władz RP Z ŻĄDANIEM:

  • natychmiastowego dopuszczenia grup medycznych i organizacji humanitarnych do strefy objętej stanem wyjątkowym,
  • stosowania prawa krajowego i międzynarodowego, w tym Konwencji Genewskiej dot. uchodźców i Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom
  • natychmiastowego dopuszczenia do strefy przedstawicieli mediów

– apelujemy o wystosowywanie apeli, zbiorowe pisanie listów i wiadomości mailowych do przedstawicieli MSWiA i Straży Granicznej, szczególnie placówek SG w strefie, itp.

W lasach na Podlasiu i na Lubelszczyźnie zamarzają, głodują i umierają ludzie. Polski rząd uniemożliwia niesienie im pomocy. NIE MA NA TO NASZEJ ZGODY!

 • Magdalena Szczeponek-Kłoda, nauczycielka, anglistka
 • Andrzej Kłoda, psychiatra, psychoterapeuta
 • Elżbieta Cieślar, nauczycielka
 • Marek Cieślar, dziennikarz
 • Marcin Szala, edukator
 • Marcin Pilch, duchowny ewangelicki
 • Natalia Pastucha-Walach, psycholog
 • Ilona Machandrova, prawniczka, CRS, Projekt Nadzieja dla Narodów
 • Michał Oczkowski, przedsiębiorca, Projekt Nadzieja dla Narodów
 • Monika Cieślar, nauczycielka religii ewangelickiej
 • Robert Cieślar, streetworker, terapeuta środowiskowy
 • Eugeniusz Nowak, kurator parafii ewangelickiej
 • Gabriela Glajcar, pedagog, interwent kryzysowy
 • Jan Kurko, duchowny ewangelicki
 • Barbara Poważa-Kurko, nauczyciel akademicki, anglistka
 • Marcin Cieślar, nauczyciel, przedsiębiorca
 • Marta Sztwiertnia, manager kultury
 • Adam Żurawski, wychowawca, centrum wsparcia kryzysowego dzieci i młodzieży

W załączniku:

 1. przykładowe doniesienia medialne

 2. przykładowe raporty osób prywatnych i grup, które niosą bezpośrednią pomoc rzeczową, prawną, psychologiczną: