Komisja Europejska przedstawia strategię w sprawie zwalczania antysemityzmu

Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu

Źródło:Jewish.pl

5 października 2021

Dziś Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Skala antysemityzmu w Europie i poza nią niepokojąco rośnie. W związku z tym w strategii przedstawiono szereg działań skupiających się wokół trzech filarów: zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu, ochrony i wspierania życia żydowskiego oraz promowania badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

W dokumencie proponuje się działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z firmami internetowymi w celu zwalczania antysemityzmu w Internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów. Wsparciem tych działań będzie dążenie UE na arenie międzynarodowej do tego, aby być liderem globalnej walki z antysemityzmem.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności. Chcemy widzieć ponowny rozkwit żydowskiego życia w sercu naszych społeczności. Tak właśnie powinno być. Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie reagowania na antysemityzm. Europa może rozwijać się pomyślnie tylko wówczas, gdy jej żydowskie społeczności będą mieć bezpieczne warunki do rozwoju.

Działania ujęte w strategii służą następującym celom: zapobieganiu wszelkim formom antysemityzmu i zwalczaniu ich, ochronie i wspieraniu życia żydowskiego w UE oraz edukacji, badaniom i pamięci o Zagładzie. Uzupełnieniem tych działań będą kroki podejmowane przez UE na arenie międzynarodowej w celu przeciwdziałania antysemityzmowi na całym świecie.

Oto niektóre z kluczowych działań przewidzianych w strategii:

Zapobieganie wszelkim formom antysemityzmu i zwalczanie ich: Dziewięciu na dziesięciu Żydów jest zdania, że skala antysemityzmu w ich kraju wzrasta. Dla 85% z nich stanowi to poważny problem. W obliczu tego problemu Komisja uruchomi fundusze UE i będzie wspierać państwa członkowskie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii krajowych. Komisja będzie wspierać utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji żydowskich oraz zaufanych podmiotów sygnalizujących pojawianie się w Internecie niezgodnych z prawem nienawistnych wypowiedzi w celu ich usuwania. Będzie również wspierać opracowywanie narracji zwróconych przeciwko antysemickim treściom w sieci. We współpracy z branżą internetową i firmami informatycznymi Komisja będzie przeciwdziałać nielegalnemu wystawianiu i sprzedaży w Internecie symboli, pamiątek i literatury o charakterze nazistowskim.

Ochrona i wspieranie życia żydowskiego w UE: 38% Żydów rozważa emigrację, nie czując się bezpiecznie w UE ze swoją tożsamością. Aby zapewnić Żydom poczucie bezpieczeństwa i możliwość pełnego uczestnictwa w życiu Europy, Komisja zapewni fundusze unijne na lepszą ochronę przestrzeni publicznych i miejsc kultu. Kolejne zaproszenie do składania wniosków zostanie opublikowane w 2022 r. Na te projekty przeznaczona zostanie kwota 24 mln euro. Państwa członkowskie zachęca się również do korzystania ze wsparcia Europolu w zakresie działań antyterrorystycznych w Internecie i w przestrzeni realnej. Aby sprzyjać rozwojowi życia żydowskiego, Komisja podejmie działania służące ochronie żydowskiego dziedzictwa i upowszechnianiu wiedzy o życiu, kulturze i tradycjach Żydów.

Edukacja, badania naukowe i pamięć o Holokauście: Obecnie co dwudziesty Europejczyk nigdy nie słyszał o Holokauście. Aby pamięć o nim była żywa, Komisja będzie wspierać tworzenie sieci miejsc – niejednokrotnie słabo znanych – w których Zagłada się dokonała, np. kryjówek lub miejsc egzekucji. Komisja wesprze również nową sieć młodzieżowych ambasadorów europejskich upowszechniających pamięć o Holokauście. Dzięki finansowaniu ze środków UE Komisja wesprze powołanie europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz życiem żydowskim we współpracy z państwami członkowskimi i społecznością naukową. W celu uwydatnienia dziedzictwa żydowskiego Komisja będzie zachęcać miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury do uwzględniania historii zamieszkujących je mniejszości, w tym społeczności żydowskich.

UE będzie wszelkimi dostępnymi środkami – w tym poprzez współpracę z organizacjami międzynarodowymi – wzywać kraje partnerskie do zwalczania antysemityzmu w sąsiedztwie UE i na świecie. Zapewni również, aby fundusze zewnętrzne UE nie mogły być wykorzystywane na działania podżegające do nienawiści i przemocy, w tym skierowanej przeciwko Żydom. UE zacieśni współpracę z Izraelem w zwalczaniu antysemityzmu, a także będzie promować rewitalizację dziedzictwa żydowskiego na całym świecie.

Strategia będzie realizowana w latach 2021-2030. Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o wsparcie wdrażania strategii i opublikuje kompleksowe sprawozdania z jej realizacji w latach 2024 i 2029. Państwa członkowskie zobowiązały się już do zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu i zwalczania ich poprzez nowe strategie krajowe bądź też działania w ramach dotychczasowych krajowych strategii lub planów przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi. Strategie krajowe powinny zostać przyjęte do końca 2022 r., a do końca 2023 r. zostaną poddane ocenie przez Komisję.

Strategia jest wyrazem zobowiązania UE do wspierania życia społeczności żydowskich w Europie i poza nią. Świadczy ona o politycznym zaangażowaniu Komisji w to, aby Unia Europejska była wolna od antysemityzmu i wszelkiej dyskryminacji, a społeczeństwo UE było otwarte, równe i integrujące.

Wiele spośród obszarów polityki związanych ze zwalczaniem antysemityzmu należy w zasadniczej mierze do obowiązków krajowych. Niemniej jednak UE ma ważną rolę do odegrania: zapewnia wytyczne polityczne, koordynuje działania państw członkowskich, monitoruje realizację i postępy, udziela wsparcia z funduszy unijnych oraz promuje wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi. W tym celu Komisja nada stały charakter działającej już doraźnie grupie roboczej ds. zwalczania antysemityzmu, skupiającej przedstawicieli państw członkowskich i społeczności żydowskich.