IV Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim (wydarzenie on-line)

78 rocznica powstania w getcie warszawskim

Źródło: Otwarta Rzeczpospolita

[english below]

Nasza pamięć musi trwać pomimo trudności dzisiejszych czasów.

W tym roku po raz kolejny nie możemy zebrać się fizycznie, ale wciąż możemy kultywować pamięć o wybuchu powstania w warszawskim getcie. Pamiętać o tym, co się tu zdarzyło. Pamiętać o tych, którzy walczyli. Pamiętać o tych, którzy zginęli. Pamiętać o tych, którzy i które tę pamięć podtrzymywali: Marek Edelman, Symcha Rotem Rathajzer ps. „Kazik”, Jacek Kuroń, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Noemi Korsan, Chawka Raban, Julia Hartwig, Henryk Wujec, Wiktor Drukier, Marek Czekalski i wielu innych.

Dla nas, jak dla Marka Edelmana, obchody rocznicy powstania w warszawskim getcie są sprawą pamięci. Nie chcemy brać udziału w oficjalnych obchodach, zawłaszczanych przez polityków, w obchodach przeżartych pustą, narodową celebrą. Wierzymy, że pamięć powinna być dobrem wspólnym, wytwarzanym oddolnie.

Co planujemy w tym roku?

 • 18 kwietnia zapraszamy do udziału w dyskusji Jakby wybuchło, to razem ze mną. I tyle. O roli kobiet w powstaniu rozmawiać będą Sylwia Chutnik, Zuzanna Hertzberg oraz Karolina Szymaniak. Organizatorem jest Muzeum POLIN.
 • 19 kwietnia, tradycyjnie o godz. 12:00 pod Pomnikiem Bohaterów Getta odbędzie się ceremonia złożenia kwiatów. W miarę możliwości będziemy ją transmitować.
 • godz. 13:00 na stronie wydarzenie pokażemy premierowo materiał, w którym aktorzy Józef Duriasz, Filip Kosior i Bożena Stachura czytają wybrane wiersze Stefanii Grodzieńskiej z tomu „Dzieci getta”, listy pochodzące z Archiwum Rozentalów - pisane z warszawskiego getta m. in. przez Irenę Wierzbołowską, Klarę Cukier, Leona Klinkowsteina oraz wspomnienia Marka Edelmana o Umschlagplatzu i wspomnienia bojownika warszawskiego getta – Jakuba Putermilcha.
 • Planujemy również publikację nowej wersji piosenki Jacka Kleyffa „Edelman 2014”.
 • 18:00 zapraszamy do udziału w organizowanym przez Fundację Bente Kahan spotkaniu wokół książki „I była miłość w getcie”. Anna Wacławik – Orpik rozmawiać będzie z Paulą Sawicką, a fragmenty książki przeczyta Andrzej Seweryn.
 • o godz. 19:30, po raz kolejny, na 24 godziny, opublikujemy matrycę Wielkiej Synagogi. To niepowtarzalna okazja, aby kolejny raz zobaczyć oryginalny materiał wyjściowy, którzy artyści stworzyli w 2018 roku i który był podstawą projekcji na pl. Bankowym, według koncepcji Gabi von Seltmann.

Wśród organizatorów wydarzenia w Polsce są:

 • Antyfaszystowska Warszawa
 • Historia Czerwona
 • Koalicja Antyfaszystowska
 • Otwarta Rzeczpospolita
 • Syrena
 • Stowarzyszenie Rok Marka Edelmana
 • Studencki Komitet Antyfaszystowski
 • Paula Sawicka
 • Gabi von Seltmann
 • Zuzanna Hertzberg

INDEPENDENT COMMEMORIATION OF THE WARSAW GHETTO UPRISING

Our memory must continue despite the difficulties of our times. This year, once again, we cannot gather physically, but we can still cultivate the memory of the outbreak of the uprising in the Warsaw Ghetto. To remember what happened here. Remember those who fought. Remember those who died. And remember those who kept the memory alive: Marek Edelman, Symcha Rotem (Ratajzer) alias "Kazik", Jacek Kuroń, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Noemi Korsan, Chawka Raban, Julia Hartwig, Henryk Wujec, Wiktor Drukier, Marek Czekalski and many others.

For us, as for Marek Edelman, the commemoration of the Warsaw Ghetto Uprising is a matter of memory. We do not want to take part in official commemorations, appropriated by politicians, in celebrations devoured by an empty national celebration. We believe that memory should be a common good, created from the bottom up.

What are we planning for this year?

 • On 18 April, we invite you to take part in the discussion “Jakby wybuchło, to razem ze mną. I tyle.” (“If it breakes out, it breakes out with me. That’s it.”). Sylwia Chutnik, Zuzanna Hertzberg and Karolina Szymaniak will discuss the role of women in the uprising. The event is organised by the POLIN Museum.
 • On the 19th of April, traditionally at 12 noon, a flower-laying ceremony will take place at the Monument to the Ghetto Heroes. If possible, we will transmit it.
 • At 1 p.m., the event website will show premiere footage of the actors Józef Duriasz, Filip Kosior and Bożena Stachura reading selected poems by Stefania Grodzieńska from her volume entitled 'Dzieci getta' [Children of the ghetto]; letters from the Rozental Archive - letters written from the Warsaw ghetto by, among others, Irena Wierzbowska, Klara Cukier, Leon Klikowstein; Marek Edelman's memoirs about the Umschlagplatz and memoirs of a Warsaw Ghetto fighter Jakub Putermilch.
 • We are also planning to publish a new version of Jacek Kleyff's song 'Edelman 2014'.
 • 18:00 We invite you to participate in a meeting organised by the Bente Kahan Foundation around the book "I była miłość w getcie". Anna Wacławik - Orpik will talk with Paula Sawicka, and fragments of the book will be read by Andrzej Seweryn.
 • At 7:30 pm, we will once again publish the template of the Great Synagogue for 24 hours. This is a unique opportunity to once again see the original source material that the artists created in 2018 and which was the basis for the projection at Bankowy Square, according to Gabi von Seltmann's concept.