Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku

NOWA INICJATYWA DLA PROMOWANIA DIALOGU I POROZUMIENIA

Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku

Wspólnota Sumienia | AJC

NOWA INICJATYWA DLA PROMOWANIA DIALOGU I POROZUMIENIA:

WSPÓLNOTA SUMIENIA – KOALICJA WZAJEMNEGO SZACUNKU

Zapraszamy na wirtualną inaugurację nowego projektu, opartego na doświadczeniu dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Jest to inicjatywa wyjątkowa i pionierska. Powołujemy Wspólnotę Sumienia - Koalicję Wzajemnego Szacunku. Tworzy ją dwanaście osób. Wywodzą się z różnych religii, grup kulturowych, etnicznych; są wśród nich wyznawcy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, liderzy organizacji mniejszościowych oraz akademicy. Inicjatywa ta nie ma na celu pogłębiania dialogu ekumenicznego czy międzyreligijnego, tym bowiem profesjonalnie zajmuje się wiele organizacji. Zrodziła się ona z potrzeby okazania solidarności z tymi, którzy doświadczają pogardy, wykluczenia lub przemocy.

„Chcemy przypomnieć sobie i całemu polskiemu społeczeństwu, jak ważne jest, aby nie być obojętnym, gdy ludzie, czasem całe grupy, cierpią z powodu swojej tożsamości" - deklaruje Wspólnota. Powołanie Wspólnoty Sumienia - Koalicji Wzajemnego Szacunku jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla Polski, ale i dla całego regionu, ponieważ gromadzi osoby wywodzące się z tak różnych środowisk. Ale najistotniejsze jest to, że Wspólnota Sumienia chce być głosem, który wzywa do poszanowania godności ludzkiej, wspólnej nam wszystkim, a jednocześnie głosem sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w inauguracji oraz do przekazania informacji o tej inicjatywie, a tym samym do wspólnego przeciwstawienia się nienawiści.

Inauguracja Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku odbędzie się 22 lutego o godzinie 15:00 (w języku polskim i angielskim).

Rejestracja nie jest wymagana. Dostęp do wydarzenia pod poniższym linkiem.

DOŁĄCZ DO INAUGURACJI

Podczas inauguracji przeczytamy naszą Deklarację i przedstawimy Oświadczenie ws. pandemii COVID-19

Członkowie Wspólnoty Sumienia:

 • Imam Rafał Berger, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej
 • Dr Ewa Jóźwiak, Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
 • Rabinka Małgorzata Kordowicz, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 • Prof. Stanisław Krajewski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej
 • Mufti Tomasz Miśkiewicz, Mufti Muzułmański w RP
 • Zbigniew Nosowski, Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej
 • Ks. Prof. Henryk Paprocki, Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Sebastian Rejak, p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe
 • Bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin RP
 • Prof. Agata Skowron-Nalborczyk, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej
 • Ks. Prof. Andrzej Szostek, b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)

Kontakt do sekretarza Wspólnoty Sumienia: Sebastian Rejak, E: rejaks@ajc.org T: +48 660 477 520

Wprowadzenie:

Naszym celem jest przeciwdziałanie czynom i mowie nienawiści, z jakimi wciąż spotykamy się w różnych sferach życia społecznego, oraz wspieranie wysiłków na rzecz dialogu, porozumienia, wzajemnego szacunku i budowania wspólnoty mimo różnic – czytamy w deklaracji międzyreligijnej Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku.

II wojna światowa zostawiła Europę i świat w głębokim smutku, w poczuciu doświadczenia największej w dziejach ludzkości tragedii. Ale też wielu ludzi, wśród nich politycy i przywódcy wspólnot religijnych, wyrażało przekonanie, że nigdy nic podobnego już się nie wydarzy. Że po Auschwitz i Treblince, po obozach Kołymy i Hiroszimie będzie to niemożliwe. Że ludzkość pojęła ogromny potencjał zniszczenia, jaki w sobie nosi – i mądrzejsza o to doświadczenie nie będzie w stanie wydać z siebie kolejnych tragedii na podobną skalę.

Jednak historia okazała się okrutna: budowana na nienawiści przemoc znowu przybrała kształt masowych mordów – Kambodża, Timor Wschodni, Jugosławia, Darfur, a w ostatnich latach czystki etniczne dokonywane na narodzie Rohindża, śmierć i cierpienie setek tysięcy ludzi w Syrii, masowe egzekucje Jazydów w Iraku, ofiary konfliktu zbrojnego w Jemenie, zbrodnie przeciwko ludzkości dokonywane w Chinach na mniejszości ujgurskiej. Ale cierpienie i wykluczenie – na o wiele mniejszą skalę – bywa dziś doświadczeniem wielu osób w naszej części Europy, w tym w Polsce. Powody tego wykluczenia są różne, lecz ich wspólnym mianownikiem jest zazwyczaj przynależność do grupy mniejszościowej: religijnej, etnicznej, kulturowej, językowej. Wobec osób należących do mniejszości okazywana bywa niechęć, pogarda, nienawiść, a nawet formy przemocy fizycznej.

Zbrodnie na masową skalę nie wybuchają nagle, lecz wyrastają na glebie uprzedzeń i nienawiści, które infekują życie społeczeństw, jeśli spotykają się z przyzwoleniem i obojętnością elit. W dobie kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka. Głos ludzi sumienia przemawiających – pomimo istniejących między nimi różnic – wspólnie, w imię wzajemnego szacunku.

Celem podstawowym jest uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę innych oraz wysłanie jasnego komunikatu: że nie ma naszego przyzwolenia na szerzenie nienawiści oraz że każdy z członków Wspólnoty Sumienia – mówiąc na podstawie własnego doświadczenia i czerpiąc z dziedzictwa swojej wspólnoty religijnej – chce, aby do szerokiego grona odbiorców dotarło przesłanie poszanowania dla drugiego człowieka w jego odrębności i różnorodności. Wspólnota Sumienia nie stawia sobie za cel funkcjonowania podobnego do organizacji ekumenicznych czy międzyreligijnych; z założenia nie będzie instytucją ani organizacją pozarządową, ale głosem solidarności z tymi, którzy doświadczają pogardy, wykluczenia lub przemocy z powodu swojej tożsamości.

Deklaracja

 1. Tworzymy Wspólnotę Sumienia – Koalicję Wzajemnego Szacunku jako wolni ludzie dobrej woli. Wywodząc się z różnych wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, chcemy, aby nasz głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela.

 2. Swoje zaangażowanie w Koalicję Wzajemnego Szacunku opieramy na doświadczeniu własnej wspólnoty oraz na wartościach, które są naszym dziedzictwem. Podkreślamy jednocześnie fakt, iż wiele z tych wartości nas łączy i każe nam mówić jednym głosem w sprawach dla nas istotnych.

 3. Nasza współpraca opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, do których należymy, oraz na szacunku dla godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy.

 4. Deklarujemy chęć zajmowania wspólnego stanowiska w sprawach, które uznamy za ważne dla naszych społeczności i dla całego społeczeństwa naszego kraju. Tak rozumiemy naszą rolę i odpowiedzialność jako osób darzonych zaufaniem wspólnot, którym służymy, i środowisk, z których się wywodzimy. Tak rozumiemy także nasze powołanie do poszukiwania tego, co łączy.

 5. W naszym zaangażowaniu we Wspólnotę każda i każdy z nas kieruje się własnym sumieniem, działa w zgodzie z własnymi przekonaniami i w poszanowaniu dla przekonań tych, z którymi tę Wspólnotę współtworzymy.

 6. Naszym celem jest przeciwdziałanie czynom i mowie nienawiści, z jakimi wciąż spotykamy się w różnych sferach życia społecznego, oraz wspieranie wysiłków na rzecz dialogu, porozumienia, wzajemnego szacunku i budowania wspólnoty mimo różnic. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wrażliwość na drugiego człowieka i poszanowanie jego godności. Inność nie może wykluczać, nie może być powodem poniżania czy dyskryminacji. Każdy człowiek jest w jakimś sensie inny i niepowtarzalny – i zasługuje na nasz szacunek oraz solidarność. Czytasz Więź? Wspieraj od dziś

 7. Wspólnota ma formułę otwartą i jest oparta na zasadzie równości. Są wśród nas zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby świeckie oraz duchowne. Pełnimy różne funkcje, lecz każda i każdy z nas w swoim sumieniu decyduje o podpisaniu wspólnego stanowiska.

 8. Tworząc Koalicję Wzajemnego Szacunku, chcemy powiedzieć wszystkim naszym współobywatelom, że demokracja potrzebuje sumienia. Ludzie sumienia – potrafiący wybierać dobro i odróżniać je od zła – to najważniejszy kapitał społeczny. Być człowiekiem sumienia to wymagać najpierw od samego siebie.

Oświadczenie w sprawie pandemii COVID-19 22 lutego 2021r.

Od niemal roku żyjemy w warunkach pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Na całym świecie wirus ten spowodował śmierćdwóch i półmiliona osób, w tymokoło czterdziestutysięcy w Polsce.W walce z pandemią nie jesteśmy jednak bezsilni. Wspierają nas i ratują nasze zdrowie i życie tysiące lekarzy, pielęgniarek i specjalistów z dziedziny chorób zakaźnych.Wdzięczność i podziw dla nich są trudne do wyrażenia słowami.Nasza wiarai nasze przekonania każą nam zaufać tym, którzy, używając wszelkich dostępnych narzędzi, podejmująniezbędnekroki w celu zatrzymania pandemii.Winniśmy im pamięć w codziennej modlitwie oraz wdzięczność Stwórcy za obdarzenie nas mądrością, która czyni nas zdolnymi do tego, by skutecznie leczyć chorych i przeciwdziałać szerzeniu się pandemii.

Zgadzamy się co do tego, że postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jestimperatywem moralnym-nie tylko dzisiaj, ale dziś w szczególności. Jesteśmy także świadomi obaw, jakie u wielu osób rodzi kwestia szczepień przeciwko wirusowi COVID-19. W naszym najgłębszym przekonaniu, odwołując się do stanowiska Polskiej Akademii Nauk,„szczepienie jest jedynym racjonalnym wyborem, dzięki któremu będziemy mogli szybciej wyjść z pandemii, ochronić życie i zdrowie milionów osób oraz ograniczyć kryzys ekonomiczny i społeczny”.My, członkowie Wspólnoty Sumienia–Koalicji Wzajemnego Szacunku,zgłosiliśmy już chęć szczepienia przeciw COVID-19 i zachęcamy do tego naszych współobywateli.Wzywamy wszystkich, by –kierując się dobrem własnym i bliźnich –dokonywali racjonalnych wyborów, opartych na wiedzy i zaleceniach lekarzy i instytucji medycznych.