Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawidowe

Koncert w ramach projektu „Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawida” - plakat

Źródło:Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku (FB)

30 sierpnia tego roku odbędzie się prawdziwa uczta muzyczna. Koncert w ramach projektu „Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawida” pod honorowym patronatem Prezydenta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego. To będzie wyjątkowe wydarzenie podkreślające elementy żydowskiej i chrześcijańskiej kultury Otwocka. W koncercie pod kierownictwem artystycznym Marcina Pospieszalskiego zostaną wykonane utwory bazujące na tekstach Psalmów Dawidowych. Koncert odbędzie się w Muszli Koncertowej w Parku Miejskim 30.08 o godz. 19:00, będzie również transmitowany na kanale youtube MOKTiS. Ilość miejsc na widowni jest ograniczona i mymagane będzie złożenia oświadczenia o Covid- 19. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020".

Regulamin Koncertu

§ 1.

 • Regulamin koncertu - „Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawida” określa zasady udziału w wydarzeniu kulturalnym 
pod nazwą: „Otwock - wspólnota kultur - Psalmy Dawida” (zwanym dalej „Wydarzeniem”), organizowanym na terenie Parku Miejskiego w Otwocku, adres: ul. Generała Juliana Filipowicza 9, 05-400 Otwock w dniu 30.08.2020 r. 
od godz. 17:00 do godz. 22:00.
 • Organizatorem Wydarzenia jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Otwocka pod numerem 2, dalej jako „MOKTiS” z siedzibą w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock zwany dalej „Organizatorem”.

§ 2. Liczba uczestników Wydarzenia jest ograniczona.

 • W Wydarzeniu może wziąć udział osoba:
  • u której w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
ani występowania choroby COVID-19;
  • u której w okresie ostatnich 14 dni nie występowały żadne z objawów choroby COVID-19 
(np. gorączka, uporczywy kaszel, utrata smaku lub węchu, duszność);
  • która w okresie ostatnich 14 dni nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  • która nie przebywa na kwarantannie, ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych 
z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 • Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu składa oświadczenie dotyczące okoliczności związanych ze stanem epidemii, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u niej zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19, ani nie miała w okresie ostatnich 14 dni żadnego z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka; uporczywy kaszel; utrata smaku lub węchu; duszność), ani w okresie ostatnich 14 dni nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani nie przebywała 
na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
 • Przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie Wydarzenie uczestnik jest zobowiązany 
do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaś wejście na teren Wydarzenia oznacza jego akceptację.
 • Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest udostępnienie Organizatorowi przez uczestnika swoich danych osobowych w szczególności w zakresie danych kontaktowych celem ich ewentualnego dalszego udostępnienia zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie, na którym odbywać się będzie Wydarzenie wyłącznie 
pod opieką rodziców lub opiekunów.

§ 3.

 • Uczestnik wchodzący na teren, na którym odbywać się będzie Wydarzenie ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy udostępnionych środków do dezynfekcji rąk.
 • Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się 
w środki ochrony osobistej.
 • Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób.
 • Obowiązek zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób nie dotyczy: uczestnika z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby uczestniczącej w Wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 • Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek zajmować podczas Wydarzenia miejsca wyznaczone przez organizatora znakami poziomymi uwzględniającymi zachowanie odległości 1,5 m oraz niezmieniania tych miejsc podczas trwania Wydarzenia.

§ 4. Uczestnikowi Wydarzenia zabrania się:

 • wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających 
lub substancji psychotropowych na teren, na którym odbywać się będzie Wydarzenie;
 • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia do tego nieprzeznaczone, w szczególności fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty oraz dachy;
 • wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników, w szczególności zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe; dewastacji jakichkolwiek przedmiotów; rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
 • używania wulgarnego, obraźliwego i rasistowskiego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, naruszających dobre obyczaje oraz obrażania jakichkolwiek osób i ich uczuć;
 • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, świec dymnych, kul świecących lub innych środków pirotechnicznych;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi; zaśmiecania terenu.

§ 5.

 • Organizator zapewnia służbę porządkową i służbę informacyjną w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego podczas Wydarzenia.
 • Organizator zapewnia uczestnikom Wydarzenia pomoc medyczną w oznaczonym miejscu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren, na którym odbywać się będzie Wydarzenie osób, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, osób nietrzeźwych lub pozostających pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, zachowujących się agresywnie 
albo stwarzających zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa osób i mienia.
 • Organizator może przerwać Wydarzenie w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia 
lub zdrowia albo zagrożenia dla mienia, jeżeli jej przebieg narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia regulaminu, jeżeli jej uczestnicy nie podporządkują się poleceniom organizatora, a także w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych lub szczególnych, którym nie może zapobiec, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są opuścić bez nieuzasadnionej zwłoki teren Wydarzenia po jego zakończeniu, a także w razie jego przerwania lub rozwiązania przez przedstawiciela organizatora lub inne uprawnione do tego organy.

§ 6.

 • Organizator zastrzega, że przebieg Wydarzenia będzie utrwalany przy pomocy technik audiowizualnych 
oraz transmitowany w środkach masowego przekazu (telewizja, Internet).
 • Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku 
i głosu przy pomocy technik audiowizualnych (fotografowanie i filmowanie) i nadawczych (transmisja telewizyjna i w Internecie), a także do celów promocyjnych i działalności organizatora na następujących 
na polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy zawierających utrwalony wizerunek i głos, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek i głos utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;
  • w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, 
za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, 
w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach multimedialnych, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram) w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, Zgoda, o której mowa w ust. 2 nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

§ 7.

 • Dane osobowe uczestnika Wydarzenia będą przetwarzane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 • Administratorem danych osobowych uczestnika jest MOKTiS (zwany dalej „administratorem”).
 • Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez 
e-mail: administracja@moktis.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
 • Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu-email będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w Wydarzeniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu ochrony przed zagrożeniami epidemicznymi uczestników - z uwagi na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i RODO.
 • Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku i głosu będą przetwarzane w celu utrwalenia 
i rozpowszechniania nagrania Wydarzenia, a także do celów promocyjnych i działalności organizatora 
na podstawie zgody uczestnika w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Wydarzeniu.
 • Odbiorcami danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu-email będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, a także organy sanitarno-epidemiologiczne, bowiem z uwagi na stan epidemii w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi Wydarzenia organizator jest zobowiązany do udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz innym właściwym organom listy uczestników zawierającej zebrane dane osobowe uczestników w celach kontaktowych.
 • Odbiorcami danych osobowych w zakresie wizerunku i głosu będzie nieograniczony krąg odbiorców, 
w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, podmioty wykonujące usługi rejestracji obrazu i dźwięku, nadawcy telewizyjni i internetowi, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania obowiązków ciążących na organizatorze, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający 
z obowiązujących przepisów - do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 • Dane osobowe uczestnika w zakresie wizerunku i głosu będą przechowywane przez czas nieokreślony.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (gdy do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie zgody), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać przez złożenie stosownego oświadczenia na adres mailowy: administracja@moktis.pl 
lub wysłanie oświadczenia na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Wejście na teren, na którym organizowane jest Wydarzenie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

 • Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest okazać na wezwanie służby porządkowej, służby informacyjnej, przedstawicieli organizatora oraz upoważnionych organów dokument potwierdzający jego tożsamość.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia, zmiany liczby uczestników lub zmiany zasad bezpieczeństwa uczestników w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodu ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach. Regulamin udostępnia się poprzez stronę internetową www, poprzez jego rozwieszenie na terenie, na którym odbywać się będzie Wydarzenie oraz bezpośrednio przed wejściem na Wydarzenie.

OŚWIADCZENIE:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą:

 • w okresie ostatnich 14 dni nie zdiagnozowano u mnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ani występowania choroby COVID-19;
 • w okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am żadnego z objawów choroby COVID-19 (np. gorączka; uporczywy kaszel; utrata smaku lub węchu; duszność);
 • w okresie ostatnich 14 dni nie miałem/am bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono występowanie choroby COVID-19 lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 • nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym z powodów związanych 
z występowaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Otwock, dn. 30.08.2020 r.………………………………………………… PODPIS