Upamiętnienie 80. rocznicy spalenia synagogi w Ustroniu

Spalona syngaoga w Ustroniu

W dniu 14 września 2019r. o godz. 15.00 przy pomniku Synagogi w Ustroniu (ul. Ogrodowa 10) Instytut Śląska Cieszyńskiego zaprasza na uroczystości związane z upamiętnieniem 80. rocznicy spalenia synagogi w Ustroniu. Wydarzenie odbędzie się po raz szósty i tradycyjnie będzie miało charakter dnia pamięci ofiar holocaustu i społeczności żydowskiej zamieszkującej dawny Ustroń.

W programie:

 1. przypomnienie historii ustrońskiej gminy żydowskiej,
 2. muzyka żydowska,
 3. apel pamięci - odczytanie 77 nazwisk ofiar Holocaustu,
 4. modlitwy ekumeniczne duchownych Kościoła Katolickiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Zielonoświątkowego oraz przedstawicieli Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Katowicach,
 5. złożenie kwiatów pod pomnikiem, zapalenie zniczy

Patronat nad wydarzeniem objął Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP.

Relacje:

Regionalny Portal Informacyjny.

Bielski Magazyn Aktualności

Portal Śląska Cieszyńskiego

Instytut Śląska Cieszyńskiego

Działalność na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historii Śląska Cieszyńskiego, jego dziedzictwa i tradycji, promowanie tolerancji religijnej i kulturowej, jak również aktywne uczestnictwo w lokalnej debacie publicznej - to jedne z głównych celów, jakie stawia przed sobą powołany w sobotę 3 września br. w Ustroniu Instytut Śląska Cieszyńskiego.

Istotą stowarzyszenia, jak podkreślił wybrany na funkcję Prezesa organizacji Christian Jaworski, jest działanie, zatem już 16 września o godz. 16:30 w Ustroniu przy ulicy Ogrodowej 10 odbędzie się pierwsze wydarzenie organizowane przez ISCI - 77. rocznica spalenia przez hitlerowców ustrońskiej synagogi, która ma na celu przywrócenie pamięci o społeczności Żydowskiej zamieszkującej przed II Wojną Światową Śląsk Cieszyński.

- Ziemia Cieszyńska przez lata zamieszkiwana była przez przedstawicieli różnych narodów i wyznań. Chcemy nie tylko wspomnieć dziedzictwo społeczności Żydowskiej, ale również przekonywać, że wielokulturowość, różnorodność, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym, jest skarbem tej ziemi, który należy szanować. Bogactwo to stanowi przecież niezbywalny element tożsamości Śląska Cieszyńskiego - powiedział Prezes Jaworski.

Z kolei Pierwszy Wiceprezes Instytutu - Janusz Hudziec, w czasie zebrania zwrócił uwagę na inny aspekt, dotyczący, jak to określił, "uleganiu pewnego rodzaju polonocentryzacji w patrzeniu na Śląsk Cieszyński". Jak dodał wiele osób utożsamiania pojęcie Śląska Cieszyńskiego z terenem powiatu cieszyńskiego, a więc jedynie jednej z części owej krainy historycznej, co jest błędem. Nasza organizacja powstała po to, by pokazać, że za Olzą również mieszkają, jak to ujęliśmy w naszym statucie, córki i synowie Ziemi Cieszyńskiej. Jego zdaniem, należy dążyć do reintegracji Śląska Cieszyńskiego, szczególnie teraz, gdy Polskę i Czechy więcej łączy, niż dzieli. - Prawie 10 lat temu zniknęły bariery fizyczne, dzielące przez ponad 80 lat Śląsk Cieszyński. Wyzwaniem współczesnym powinno być przełamywanie barier mentalnych, świadomościowych, które w jeszcze większym stopniu pozwolą budowanie lub wzmacnianie poczucia wspólnoty mieszkańców Zaolzia i polskiej części Śląska Cieszyńskiego.

W tę ideę wpisuje się również logo organizacji, którego tło stanowi kontur wyznaczający historyczne granice Śląska Cieszyńskiego. Logo zostało zaprojektowane przez młodą, ustrońską architektkę - Martę Kosińską, dla której inspiracją był sztandar Księstwa Cieszyńskiego z 1605 r. powstały za panowania Adama Wacława - jednego z ostatnich władców Księstwa Cieszyńskiego, wywodzących się z dynastii Piastów. Sztandar ów obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.

Instytut został założony przez grupę 14 młodych, dwudziestokilkuletnich działaczy społecznych, pochodzących z różnych gmin powiatu cieszyńskiego oraz osób związanych z nim więzią sentymentalną i poczuwających się do lokalnej tożsamości.

Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja

Celem Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja jest propagowanie i okazywanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, duszy i ciała. Oferujemy pomoc w rozwoju osobistym, w budowaniu relacji z innymi, w nawiązaniu i rozwijaniu więzi z Bogiem oraz w kształtowaniu pozytywnych przemian w rodzinie i w każdym miejscu wpływu w społeczeństwie. Działalność Fundacji obejmuje edukację na temat dbania o dobro całego człowieka i promowanie zdrowego stylu życia w oparciu o biblijną koncepcję człowieka.

Fundacja realizuje różnorodne projekty na rzecz osób indywidualnych, grup, wspólnot i organizacji. Mają one na celu pomoc w odkrywaniu celu i sensu życia oraz w poznawaniu Boga i Jego wyjątkowego planu dla życia każdego człowieka w Jezusie Chrystusie. Program Fundacji realizowany jest poprzez następujące działy:

 1. Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego
 2. Czasopismo Nasze Inspiracje
 3. Wydawnictwo Koinonia
 4. Multimedia i Misja TV
 5. Wspólnota Życie i Misja
 6. Misja Polska-Izrael
 7. Konferencje i inne wydarzenia cykliczne
Cele statutowe

Cel istnienia Fundacji zawarty został w jej nazwie: Życie i Misja. Hasło to zakłada integralność życia duchowego, psychicznego i fizycznego człowieka, życia opartego na fundamencie Pisma Świętego i osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. W sposób praktyczny przekłada się to na pomoc jednostkom, grupom, wspólnotom czy instytucjom w działaniach na rzecz jednostki, rodziny, a w efekcie całego społeczeństwa.

Program działania Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja obejmuje pracę wśród dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn, małżeństw, rodzin, a także wśród różnych grup społecznych, w tym patologicznych poprzez:

 1. prowadzenie działalności ewangelizacyjnej oraz misyjnej,
 2. wzmacnianie i kształtowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Świętego w wymiarze etyki i moralności,
 3. prowadzenie poradnictwa chrześcijańskiego,
 4. prowadzenie działalności prewencyjnej w dziedzinie patologii i chorób społecznych,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, podręczników, czasopism oraz nośników multimedialnych,
 6. organizowanie szkoleń, konferencji, koncertów, itp.,
 7. wspieranie innych przedsięwzięć realizujących powyższe cele,
 8. współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi podobną działalność.
  Historia

  Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja została powołana do istnienia w 1990 roku, bezzwłocznie po zmianach politycznych w roku 1989. Tym samym jest jedną z pierwszych organizacji chrześcijańskich we współczesnej Polsce. Fundacja jest kontynuacją działalności ewangelizacyjnej i mentorskiej prowadzonej przez ponad 20 lat za Żelazną Kurtyną.

W 1974 roku w obrębie śląskiego środowiska akademickiego wyłoniła się silna, skonsolidowana grupa wierzących studentów. Zaczęli się regularnie spotykać, snując marzenia dotyczące przyszłości Polski. Ich wspólnym pragnieniem było promowanie w Polsce postaw zgodnych z nauczaniem Jezusa. Za swój cel przyjęli dotarcie do jak najszerszego grona osób, niezależnie od wieku i pochodzenia, z wieścią, że w Chrystusie znajduje się źródło znaczenia i odkupienia dla każdego człowieka.

To marzenie, zainspirowane przez Henryka Wieję, urzeczywistniło się poprzez misyjne zaangażowanie początkowo wąskiego grona studentów. W ciągu kolejnych lat grupa ta rozrosła się do około 350 współpracowników, spośród których wyłoniło się wielu utalentowanych liderów. Przejęli oni różnorodne dziedziny chrześcijańskiego zaangażowania na terenie całego kraju.

W dobie ustroju komunistycznego działalność tych młodych ludzi przebiegała pod patronatem kościoła luterańskiego. Zainicjowane zostały regularne spotkania i konferencje dla młodzieży. Wraz z przyjaciółmi i współpracownikami Henryk Wieja przekształcił luterańską konferencję pod nazwą Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie w międzywyznaniowe masowe przedsięwzięcie ewangelizacyjne. W latach od 1983 do 1993 konferencje te – pod przywództwem Henryka i Aliny Wieja – zaczęły intensywnie się rozwijać, angażując wykładowców światowej sławy, jak: Samuel Kamaleson, George Verwer, Ravi Zacharias, Luis Palau, Leighton Ford, Stuart Briscoe, Tony Campolo i wielu innych. Głównym celem było pozyskanie jak największej liczby ludzi dla Jezusa.

Początek demokracji w Polsce dał możliwość nowych form działania. 11 maja 1990 roku w Warszawie zarejestrowano Chrześcijańską Fundację Życie i Misja, co umożliwiło kontynuację i rozwinięcie dotychczasowej działalności w nowym wymiarze organizacyjnym. Przyjęcie niezależnej struktury formalnej pozwoliło na zatrudnienie pracowników, poszerzenie zakresu oddziaływania i rozwinięcie nowych form działań misyjnych.

W początkowym okresie siedziba Fundacji mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach. Od 1995 roku Fundacja Życie i Misja jest właścicielem obiektu wyremontowanego dzięki wielu ofiarodawcom, dysponującego zapleczem biurowym oraz salami spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Filozofia wyrażona w nazwie Fundacji wskazuje na życie, które jest ukierunkowane na Jezusa. Aby osiągnąć wytyczone cele w obrębie Fundacji wykształciły się różnorodne działy misyjne:

 1. Misja Ewangelizacyjna Wśród Dzieci,
 2. Misja Młodzieżowa,
 3. Misja Kobieta Kobiecie,
 4. Misja Małżeństwa Małżeństwom,
 5. Roczny Kurs Biblijny,
 6. Misja wśród Więźniów,
 7. Ewangeliczna Misja Zagraniczna,
 8. Szkolenie w Apologetyce Chrześcijańskiej,
 9. Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego,
 10. Konferencje dla liderów w Międzyświeciu,
 11. Chrześcijańska Szkoła Dramy, Tańca i Pantomimy,
 12. Wydawnictwo Koinonia,
 13. czasopismo Nasze Inspiracje.

Po przekazaniu prowadzenia Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie w ręce Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zaistniała potrzeba zorganizowania nowego typu konferencji – dla liderów chrześcijańskich. W latach 1995 – 2000 w Międzyświeciu odbyło się pięć konferencji dla chrześcijańskich przywódców i ich rodzin.

Na przestrzeni lat, niektóre z misji Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja po osiągnięciu stabilnej struktury wewnętrznej, usamodzielniły się jako niezależne organizacje. Ewangeliczna Misja Zagraniczna od 1995 roku prowadzi własną działalność statutową pod nazwą Biblijne Stowarzyszenie Misyjne. Założona w 1991 r. Misja Wśród Więźniów, od roku 1998 funkcjonuje samodzielnie jako Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Resocjalizacyjnej FILEO. Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci od roku 2003 kontynuuje swą działalność jako Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość. Na początku 2006 r. usamodzielniła się również Chrześcijańska Szkoła Dramy. Wszystkie samodzielne misje współpracują ze sobą, wspierając w miarę możliwości wzajemną działalność.

Obecnie strategia rozwoju Fundacji polega na stopniowej specjalizacji i koncentracji działań przede wszystkim w celu szkolenia oraz wyposażania liderów i osób zaangażowanych w pracę nie tylko w Kościele, ale także bezpośrednio w społeczeństwie. Obejmuje to szkolenia i kursy edukacyjne z zakresu poradnictwa chrześcijańskiego, jak również działalność wydawniczą – promowanie literatury motywującej do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem i pomagającej zastosować biblijne prawdy w wielu praktycznych sferach codziennego życia.