Uchwała Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich ataków na konferencji w Paryżu

Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich ataków na konferencji w Paryżu
Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN wobec antysemickich ataków na konferencji w Paryżu

Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę, w której wyraziła swoje stanowisko wobec antysemickich i rasistowskich ataków na uczonych w trakcie konferencji: „Nowa polska szkoła badań historycznych nad zagładą”, zorganizowanej przez École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21 i 22 lutego 2019 r.

W przekonaniu, że sprzeciw wobec przemocy, nienawiści, kłamstwa i manipulacji jest podstawowym obowiązkiem moralnym i obywatelskim, stanowczo potępiamy antysemickie i rasistowskie ataki na uczestników konferencji „Nowa polska szkoła badań historycznych nad Zagładą”, która miała miejsce w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu w dniach 21 i 22 lutego 2019 r. Obiek tem nagonki podczas konferencji byli badacze i badaczki reprezentujący m.in. Instytuty Polskiej Akademii Nauk, w tym trzyreferentki z Instytutu Slawistyki. Przerywanie merytorycznych wystąpień naukowców wrogimi okrzykami przez zorganizowaną grupę osób pod przywództwem katolickiego księdza, definiującą się jako polscy patrioci, stanowiło element rozbudowanej kampanii, na którą składały się także ataki na uczonych poza salą obrad i rozpowszechnianie w mediach nienawistnych treści, w tym imputujących im wypowiedzi, które z ich ust nie padły. Kampania ta ma jednakże wymiar nie tylko personalny. Na znieważanych badaczach i badaczkach skupia się atak wymierzony w wartość fundującą rację bytu nauki, jaką jest dążenie do poznawania prawdy. Jego celem jest zastraszenie środowiska akademickiego, uniemożliwienie krytycznej debaty i zablokowanie niezależnych badań naukowych.Solidaryzujemy się zuczonymi reprezentującymi polską szkołę badań nad Zagładą i protestujemy przeciwko opartemu na kłamstwie i manipulacji deprecjonowaniu ich dorobku. Z całą stanowczością potępiamy kontynuowaną przez prawicowe media i publiczne środki masowego przekazu wymierzoną w nich antysemicką kampanię oszczerstw.Antysemicka i rasistowska nagonka w salach wykładowych i w mediach przywodzi na myśl najbrunatniejsze karty z historii Europy. Dzisiaj ubrana w szaty „obrony wolności słowa” przemoc wobec uczonych zagraża nietylko wolności badań naukowych w Polsce, ale także demokracji w naszym kraju. Mamy świadomość, do czego prowadzą nienawistne słowa i gesty, które dziś przy milczącym przyzwoleniu władz zagarniają coraz więcej przestrzeni publicznej.

Za przyjęciem uchwały głosowały 32 osoby

Przeciw przyjęciu uchwały głosowało 0 osób

Wstrzymała się od głosu 1 osoba

Protokołował Sekretarz Rady Naukowej

IS PAN dr Wojciech Mądry