Modlitwa o pokój, styczeń 2019

Ikona Chrystusa
Modlitwa o pokój, styczeń 2019

Jest w modlitwie o pokój coś wyjątkowego. Tę wyjątkowość można by zawszeć w słowach wziętych z 2. Listu św. Pawła do Koryntia – „troska o wszystkie Kościoły” (2 Kor 11,28). Św. Paweł świetnie rozumie charakter modlitwy i własnej posługi. Chlubi się życiem pełnym troski o wiernych, o świat, o „wszystkie kościoły” właśnie. Modlitwa o pokój, poprzez swoją geografię, jest odzwierciedleniem trosk św. Pawła, trosk Kościoła. Jest z natury modlitwą na wskroś wspólnotową, co podkreślał także na 50-lecie Wspólnoty Sant’Egidio kardynał Kazimierz Nycz, przywołując słowa papieża Franciszka, który pokój i troskę o pokój zaliczył o jednego z trzech charyzmatów Wspólnoty, łączącego się zresztą naturalnie z pierwszym czyli modlitwą, a mającym też przecież wiele z drugiego, czyli z ubogich.

Modlitwa o pokój z samej natury jest też w pewien sposób modlitwą namiestnika Chrystusowego na Ziemi, jest modlitwą papieską. Modlitwą uniwersalną, obejmującą świat problemów, wojen, ludzkich tragedii. Ale jednocześnie świat społeczeństw, wspólnot, zgromadzeń, Kościołów. Jest duchową podróżą przez świat. Niesie ze sobą wszystkie troski tego świata, ale poprzez swoją papieskość niesie też przecież nadzieję - w końcu Namiestnik Chrystusowy jest także szafarzem Dobrej Nowiny.

Modlitwa o pokój jest też wreszcie wyjątkowa, bo nie jest przynależna tylko papieżowi, ale wszystkim nam! W końcu my też jesteśmy świadkami Chrystusa, który „zwyciężył świat”, sługami sługi Bożego – papieża - mającymi prawo, a nawet powinność, troszczyć się o cały świat. Jest też nam przynależna, bo jak każda modlitwa wypływa z Ducha Świętego, jest poszukiwaniem siły i pocieszenia w słabości. To właśnie „duch przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8, 26) poprzez modlitwę, a „moc w słabości się doskonali” (2K 12,9). Dajmy się więc prowadzić Duchowi Świętemu i dziękujmy za łaskę tej szczególnej modlitwy.

Najbliższa modlitwa o pokój:

1 stycznia

godz. 20.00

kościół św. Andrzeja i Alberta (środowisk twórczych)

plac Teatralny, ul. Senatorska 18B

Zapraszamy serdecznie,

Wspólnota Sant'Egidio Warszawa

„Dobra polityka służy pokojowi” Wszystkie nasze Wspólnoty Sant’Egidio, które żyją na różnych kontynentach na co dzień budując przyjaźń z najuboższymi i najbardziej zmarginalizowanymi, angażując się w dialog i tworzenia kultury życia razem, wchodzą w nowy 2019 rok robiąc krok pokoju. Czynią to poprzez spotkania, pokojowe manifestacje i marsze, poprzez wspólną modlitwę z wieloma przyjaciółmi i współpracownikami. Podnosząc wzrok ponad własną teraźniejszość z nadzieją patrzą ku przyszłości, poszukując bardziej sprawiedliwego i pokojowego jutra, w którym naprawdę każdy, a przede wszystkim najsłabszy i zapomniany, będzie mógł odnaleźć swoje miejsce. Pragniemy dziś zamanifestować całą naszą bliskość wobec ojcowskich, duszpasterskich i dalekowzrocznych trosk papieża Franciszka, wyrażonych niezwykle jasno i odważnie w jego Noworocznym Orędziu. Papież prosi nas o konkretne i codzienne zaangażowanie na rzecz godności życia i szacunku dla sprawiedliwych praw każdego człowieka na tej ziemi. Podkreśla, że „nie ma pokoju bez wzajemnego zaufania” oraz że „zaangażowanie polityczne na rzecz dobra wspólnego jest wzniosłą formą miłości”.

W tak skomplikowanych i trudnych czasach jak nasze, zatrutych wojnami, poranionych różnymi formami okrucieństwa, pradawnego i nowego, często niesprowokowanego i akceptowanego jako coś normalnego, w czasach, w których jesteśmy świadkami odradzania się ksenofobii, antysemityzmu i nienawiści wobec tego, kogo uważa się za „innego”, czujemy, że odpowiedź na apel, jaki papież Franciszek kieruje do nas, chrześcijan, do każdego wierzącego i do każdego człowieka dobrej woli, jest decydująca zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym, i leży w zdecydowanym i codziennym zaangażowaniu w budowanie sprawiedliwości i pokoju. Naprawdę „każdy może wnieść swój kamień do budowy wspólnego domu”, jak pisze w orędziu papież Franciszek.

Jego orędzie skierowane jest „...do wszystkich tych kobiet i mężczyzn, którzy nie tracą nadziei na pokój pośród dramatów i przemocy ludzkiej historii” – jak mówi w pierwszej części – lecz potem zwraca się również w szczególny sposób do polityków „...wszelkiej przynależności kulturowej i religijnej, pragnących wspólnie pracować dla dobra rodziny ludzkiej, praktykując te cnoty ludzkie, od których uzależnione jest dobre działanie polityczne: sprawiedliwość, równość, wzajemny szacunek, szczerość, uczciwość, wierność”. Przechodzi potem do „wad” polityki, a wśród nich korupcji, braku poszanowania reguł wspólnotowych, bezprawnego bogacenia się... ale najmocniej wypunktowuje „ksenofobię i rasizm, zaniechanie troski o Ziemię, nieograniczoną eksploatację zasobów naturalnych ze względu na doraźny zysk, pogardę dla tych, którzy zostali zmuszeni, by udać się na wygnanie”.

Ojciec Święty powtarza, że „dobra polityka służy pokojowi; szanuje ona i promuje fundamentalne prawa człowieka”; odważnie i z wielką pasją – co jest niezwykle znaczące w kontekście tego, co ma miejsce dzisiaj w wielu europejskich państwach, także naszym – stwierdza: „Niedopuszczalne są wypowiedzi polityczne, które próbują oskarżać migrantów o wszelkie zło i pozbawiać ubogich nadziei. Należy natomiast podkreślić, że pokój opiera się na szacunku dla każdej osoby, niezależnie od tego, jakie byłyby jej dzieje, na poszanowaniu prawa i dobra wspólnego, świata stworzonego, który został nam powierzony i bogactwa moralnego, przekazanego nam przez minione pokolenia”.

Czujemy, że słowa i troski papieża Franciszka są nam bardzo bliskie i jako Wspólnota Sant’Egidio, wspólnie z wieloma przyjaciółmi z różnych stron po raz kolejny decydujemy się rozpocząć nowy rok wychodząc z domów na ulice naszych miast, aby powiedzieć, że pokój jest możliwy i że jest wspólnym dobrem, najcenniejszym dobrem ludzkości, które należy wspólnie tworzyć.

Dziś, 1 stycznia, tutaj, podobnie jak w wielu innych częściach świata, pragniemy wraz z tym zaangażowaniem rozpocząć nowy rok pracy, przyjaźni i nadziei. Proszą nas o to z mocą migranci i uchodźcy, nowi obywatele Europy, którzy uciekli przed wojną i okrucieństwem, lecz także wielu ubogich naszych miast, wraz z każdym mężczyzną i każdą kobietą, którzy pragną bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego świata i którzy angażują się wraz z nami, aby szybko nastał POKÓJ NA CAŁEJ ZIEMI!