Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Charakterystyka studiów

JEDNOSTKA PROWADZĄCA
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
Kraków 31–004, ul. Franciszkańska 1, pok. 44
tel. 12 430 07 50
tel. kom. +48 511 459 897
e-mail: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl 

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
wtorki i środy g. 10.00 – 12.00 [poza okresem wakacyjnym]

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Studia interdyscyplinarne: historyczne, filozoficzno-teologiczne, politologiczne i społeczne, prowadzone we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau http://www.auschwitz.org/edukacja/, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu http://www.cdim.pl/ oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie http://www.polin.pl/.

Studia trwają trzy semestry: moguł I Koegzystencja, moduł II Zagłada, moduł III Dialog. W czasie zajęć słuchacze zapoznają się z zagadnieniami z zakresu historii i aktualnych relacji chrześcijańsko-żydowskich. Duży nacisk położono na zajęcia z zakresu historii i kultury Żydów w Polsce oraz wiedzy o Holokauście.  W procesie dydaktycznym przedstawiane są także zagadnienia aktualnych relacji polsko-żydowskich, w szczególności z Państwem Izrael.

Zajęcia ściśle specjalistyczne poszerzone zostały o przedmioty uzupełniające, między innymi elementy myśli religijnej żydowskiej, filozofii „po Zagładzie”, nowych perspektyw teologicznego spojrzenia chrześcijan na Żydów i judaizm.

Osobny blok tematyczny stanowią zagadnienia związane z dydaktyką omawianych zagadnień.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
− nauczycieli przedmiotów humanistycznych
− katechetów (świeckich i duchownych)
− pracowników instytucji kultury
− pracowników wszelkich instytucji i zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi oraz prowadzeniem dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego
− przewodników muzealnych i grup turystycznych
− dziennikarzy
− wszystkich osób zainteresowanych judaizmem i relacjami z Żydami, zwłaszcza w diasporze (w tym w Polsce) i w Państwie Izrael
 

Cel studiów podyplomowych

Program studiów zapewnia wielostronne poznanie historii Żydów i judaizmu, w szczególności podstawowych etapów kształtowania się judaizmu i chrześcijaństwa oraz ich wzajemnych relacji, w tym genezy, przebiegu i skutków Zagłady. Obejmuje też wiedzę o relacjach zachodzących we współczesnym świecie między społecznościami żydowskimi a chrześcijańskimi z uwzględnieniem Państwa Izrael i diaspory.

Absolwent zdobywa wiedzę na temat historii i współczesnej problematyki stosunków żydowsko-polskich. Poznaje najważniejsze płaszczyzny wspólne i różnice w światopoglądzie żydowskim i chrześcijańskim. Potrafi odnajdywać i objaśniać ślady kultury i religii żydowskiej, jej dewastacji i odradzania się, szczególnie w Polsce. Poznaje  najczęstsze pytania dotyczące wzajemnych relacji dawniej i dziś i odpowiedzi na nie. Rozpoznaje wartości religijne i kulturowe judaizmu i chrześcijaństwa. Aktywnie promuje wzajemne poznawanie się i zbliżenie. Przeciwdziała przejawom nieufności, pogardy i wrogości.

KIEROWNIK STUDIÓW
ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski

LICZBA SEMESTRÓW I ILOŚĆ GODZIN
Trzy kolejne semestry obejmują 252 godziny wykładów i zajęć w Krakowie, a także w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, b. KL Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

OPŁATY

100 zł – opłata rekrutacyjna
opłata za cały tok studiów – 2700 zł (900 zł za semestr; możliwa płatność w ratach)
 

WYMAGANE DOKUMENTY
– ankieta osobowa (plik do pobrania w trakcie elektronicznej rekrutacji)
– życiorys (plik do pobrania)
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjata lub magistra),
– 1 fotografia legitymacyjna (plik w formacie jpg)
– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
– dowód wpłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (po przyjęciu na studia).

Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres email: kosciolwdialogu@upjp2.edu.pl lub wysłać pocztą na adres:  

Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu UPJPII

ul. Franciszkańska 1, 31–004 Kraków [z dopiskiem: Studia podyplomowe]

 

Konto:
Indywidualny numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat kandydat otrzymuje podczas rekrutacji elektronicznej .

W tytule wpłaty należy podać:
OPŁATA REKRUTACYJNA – Studia podyplomowe: Relacje chrześcijańsko-żydowskie

 

TERMINY REKRUTACJI  I SKŁADANIA DOKUMENTÓW

15 X 2015 r. – 15 II 2016 r. (na tok I studiów: od lutego 2016 do czerwca 2017)
15 VIII 2016 r. –  15 IX 2016 r. (na tok II studiów: od października 2016 do stycznia 2018)
15 X 2017 r. – 15 II 2017 r. (na tok III studiów: od lutego 2017 do czerwca 2018)

 

KRYTERIA NABORU
kolejność zgłoszeń; preferencje dla absolwentów studiów humanistycznych, nauczycieli, katechetów, przewodników wycieczek i muzealnych

 

LIMIT MIEJSC
dolny – 25 osób
górny – 35 osób

INFORMACJE DODATKOWE
Zajęcia odbywają się 5 razy w ciągu semestru i trwają po dwa dni:

w piątki w godz. 16.00 – 19.15

w soboty w godz. 8.15 – 19.45  (z 1,5-godz. przerwą obiadową)

 

Zajęcia odbywają się w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3 (moduł Koegzystencja oraz moduł Dialog) i w Oświęcimiu (moduł Zagłada).

Przewidziany jest co najmniej jeden zjazd w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Słuchacze mogą korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej UPJPII, w tym z nowoczesnej Biblioteki Głównej wyposażonej w komputery i szybki Internet.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów według wymagań prowadzącego oraz przyjęcie pracy dyplomowej napisanej pod opieką wybranego promotora.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Moduł Koegzystencja (84 h, 21 etcs)

Problematyka koegzystencji chrześcijan i Żydów w starożytności, średniowieczu i przed Zagładą:

− dr Piotr Trojański, Metodyka nauczania o historii Żydów

− dr hab. Michał Galas, Judaizm na ziemiach polskich

− mgr Piotr Kowalik, Judaizm klasyczny

− prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej

− bp dr hab. Grzegorz Ryś, Korzenie historyczne wzajemnych relacji

− [promotorzy] Seminarium dyplomowe

Moduł Zagłada (84 h, 18 etcs)

Problematyka genezy, przebiegu i konsekwencji Zagłady:

− dr Piotr Trojański, Metodyka nauczania o Zagładzie

− dr Maciej Kozłowski, Nowożytny antysemityzm

– ks. dr Manfred Deselaers, Myśl chrześcijańska „wobec Auschwitz”

− dr Piotr Setkiewicz, Zagłada: geneza, przebieg, konsekwencje

− [promotorzy] Seminarium dyplomowe

 

Moduł Dialog (84 h, 21 etcs)

Problematyka dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego współcześnie:

− dr Piotr Trojański, Metodyka nauczania o relacjach chrześcijańsko-żydowskich

− ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej współcześnie

− mgr Piotr Kowalik, Judaizm współczesny i jego stosunek do Zagłady

− dr Maciej Kozłowski, Stosunki polsko-żydowskie (od 1918 do dziś)

− mgr Nili Amit, Izrael współczesny

− mgr Nili Amit, Syjonizm i geneza Państwa Izraela

− dr Sebastian Rejak, Diaspora współczesna

− [promotorzy] Seminarium dyplomowe

 

TERMINY ZJAZDÓW DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „RELACJE CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKIE” w latach 2015/16 i 2016/17

Moduł I  KOEGZYSTENCJA (semestr letni roku akad. 2015/16) Zjazdy I–III i V Kraków, UPJPII, ul. Bernardyńska 3; Zjazd IV – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Zjazd I  19–20 lutego 2016 – UPJPII

Zjazd II 11–12 marca 2016 – UPJPII

Zjazd III  8–9 kwietnia 2016 – UPJPII

Zjazd IV 21–22 maja 2016 – Muzeum POLIN

Zjazd V 3–4 czerwca 2016 – UPJPII  

 

MODUŁ II  ZAGŁADA (SEMESTR ZIMOWY 2016/17) Oświęcim: Muzeum Auschwitz–Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Zjazd I 14–15 października 2016 – Muzeum

Zjazd II 4–5 listopada 2016 – Muzeum

Zjazd III 25–26 listopada 2016 – CDiM

Zjazd IV 9–10 grudnia 2016 – Muzeum

Zjazd V 13–14 stycznia 2017 – Muzeum

 

MODUŁ III DIALOG (SEMESTR LETNI 2016/17) Kraków, Biblioteka Główna UPJPII, ul. Bobrzyńskiego 10

Zjazd I 24–25 lutego 2017

Zjazd II 24–25 marca 2017

Zjazd III 21–22 kwietnia 2017

Zjazd IV 20–21 maja 2017

 Zjazd V 2–3 czerwca 2017